Davalar

 

 

Belediye Gelirleri Tebliği No:36

(Maliye Bakanlığı)

15.01.2009 tarih 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (36 seri nolu) iptali ve yürütmesinin durdurulması. (Elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile ilgili) 09/02/2009

İlk Derece Mahkemesinde

21/12/2018 de davalı savunmasına cevap verildi

Bütçe İçi İşletme Yön.

(İçişleri Bakanlığı)

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan ve 08 Mart 2011 gün ve 27868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali 04/05/2011

Karar Düzeltmede

 

SGK Tebliğ

(SGK)

-28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 16. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile

-21.04.2010 tarih 27559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 8. Fıkrası ile 16. Maddeye eklenen (d), (e) , (f) ve (g) bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması.

(5510/8.md. “…Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.” 15/06/2010

İlk Derece Mah.de

08/11/2018 de savcı düşüncesi geldi

(kısmi kabul kısmi ret yönünde)

Optisyenlik Müesseseleri

(Sağlık Bakanlığı -Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)

 

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesinin altıncı fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali- 22/01/2014

Karar Düzeltmede

Karar düzeltme talebine cevap verildi.

11/0/2019

Ambalaj Atıkları 2

(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı)

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılan ve 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 13’üncü maddesinin 1. fıkrasının ikinci cümlesi ve 3. fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali 26/02/2018

İlk Derece Mah.de

YD. Ret

Bağlantı D.1

(Hazine Müsteşarlığı)

Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinin geçici 4’üncü maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali- 04/06/2012

Temyizde

12/02/2019

Bağlantı D.2

(Hazine Müsteşarlığı)

05/09/2012 tarihli Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinin geçici 4’üncü maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali- 05/10/2012

Temyizde

05/03/2019

Alışveriş Merkezleri

(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı)

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (7)’nci fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali- 20/04/2016

Savcı Düşüncesi geldi

25/04/2018

İnsani Tüketim Amaçlı Sular

(Sağlık Bakanlığı -Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”in 10’uncu maddesinin son fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali- 02/05/2013

Temyizde

Temyize cevap verildi.

18/05/2018

Nisan Payları

(Maliye Bakanlığı -Muhasebat Genel Müdürlüğü)

Büyükşehir sınırlarında tahsil edilen vergi gelirlerinden büyükşehirlere aktarılan payların eksik ödenmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali- 16/02/2015

Temyizde

24/10/2017