Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Birleşmiş Milletlerin 25 Eylül 2015 tarihinde New York’ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde bir araya gelen ülke liderleri 2030 yılına kadar dünyada yoksulluğun tüm boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve insanlığın ortak refahının sağlanması için 17 hedef ve 169 alt başlıktan oluşan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ni kabul etti. Bu hedefler Birleşmiş Milletlerin 2000 yılında gerçekleştirdiği Milenyum Zirvesinde kabul ettiği Binyıl Kalkınma Hedeflerinin devamı niteliğini taşımaktadır. Bu hedeflerin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adı altında daha kapsamlı bir şekilde yeniden dünya gündemine getirilmesinin altında, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin uygulama sürecinde kazanılan ivme ve tecrübenin devam ettirilme isteği yatmaktadır.

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleşen geniş katılımlı istişare süreçleri neticesinde ortaya çıkmıştır. Küresel, bölgesel ve ulusal yerel yönetim birlikleri ortak hareket etmiş ve üyeleri olan yerel ve bölgesel yönetimlerin görüşlerini lobi faaliyetleri aracılığıyla Birleşmiş Milletler gündemine taşımışlardır. Birçok yerel ve bölgesel yönetim, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu sürece aktif katılım sağlamıştır.


Özellikle 11’inci Hedefte belirtilen “Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması” ibaresi yerel yönetimlerin bu süreçte aktif rol almasının bir yansımasıdır. Ancak yerel yönetimlerin sadece bu hedef üzerinden değerlendirilmesi de yanlış olacaktır. Nitekim tüm hedefler direkt veya dolaylı olarak yerel yönetimlerin günlük faaliyetleri ile ilişkilidir ve yerel yönetimlere de sorumluluk yüklemektedir.

 

 

Yerel yönetimleri yakından ilgilendiren bu süreç kapsamında birçok ülke Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin yerel yönetimlerce benimsenmesi amacıyla projeler yürütmeye başlamıştır. Kısa ve uzun vadeli bu projeler ile hedeflerin yerelleştirilmesine katkı sağlanması beklenmektedir. Örneğin; küresel boyutta Türkiye Belediyeler Birliği’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) “Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Görev Gücü” adlı çalışma grubu ile bahse konu hedeflerin yerelleşmesi ve BM ile yerel yönetimler arasında köprü kurulması görevini üstlenirken, Türkiye Belediyeler Birliği çalışmaları aracılığıyla hedeflerin doğrudan uygulayıcısı olmasının yanı sıra ülkemiz yerel yönetimleri tarafından benimsenmesine katkı sağlamaktadır.