Birlik Meclisi

Birlik Meclisi, Birliğin karar organı olup, büyük şehir, il merkezi ve nüfusu yüz bin ve daha fazla olan belediyelerin belediye başkanları ile her ilden belediye başkanı ve belediye meclis üyelerinin kendi aralarından o ilin milletvekili sayısı kadar gizli oyla seçeceği üyelerden oluşur. Ayrıca, bu seçimlerde asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir. Her ilden o ilin milletvekili sayısı kadar seçilecek üyelerin %80’i belediye başkanları arasından, %20’sinin belediye meclis üyeleri arasından seçilmesi şarttır. Seçim, Birlik Başkanlığının talebi üzerine Büyükşehirlerde büyük şehir belediye başkanlığı, diğer yerlerde il belediye başkanlığınca tespit edilen gün ve yerde, o il içindeki belediyelerin başkanları ve belediye meclis üyelerinin katılımıyla yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak yetki verebilirler. Belediye başkanlığını veya belediye meclis üyeliğini kaybedenler, Birlik Meclis üyeliğini de kaybetmiş ayılırlar.

Birlik Meclisi, her yıl Mayıs ve Ekim aylarının üçüncü haftasında Meclis tarafından önceden belirlenen günde, olağan olarak mutat toplantı yerinde toplanır. Mayıs ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır. Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Ancak, karar yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda, Meclis Başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

 

TBB’ye Üye Olan Belediyeler1.389
TBB Meclisi Üyeleri858
Doğal Meclis Üyeleri258
Büyükşehir Belediyesi30
İl Belediyesi51
Nüfusu 100.000 ve Daha Fazla Olan Belediyeler177
81 İlden Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyelerinin Kendi Aralarından
O ilin Milletvekili Sayısı Kadar Seçtikleri Üyeler
600
TBB Meclis Üyeleri (toplam)858