Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü

Birliğin adı ve amacı

MADDE 1- (1) Birliğin adı Türkiye Belediyeler Birliği, kısa adı "TBB"dir.

(2) Birlik, belediyelerimizin çağdaş belediyecilik hizmeti vermeleri yönünde giderek artan ve karmaşıklaşan görev ve sorumluluklarını etkin ve verimli şekilde yerine getirmeleri için gerekli olan eğitim, danışmanlık, bilgi ve deneyim paylaşımı, teknik destek gibi ihtiyaçlarını karşılamak, merkezi yönetim kurumları ile ulusal ve uluslar arası platformlarda onları temsil etmek, hak ve çıkarlarını korumak amacıyla kurulmuştur.

 

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tüzük, 26/5/2005 tarihli ve 5355 sayılı Mahalli îdare Birlikleri Kanunu'nun 5, 20 ve 22'nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tüzükte geçen;

a)   Birlik: Türkiye Belediyeler Birliğini,

b)   Başkan: Birlik başkanını,

c)   Meclis: Birlik meclisini,

ç)   Encümen: Birlik encümenini,

d)   Birliğin organları: Birlik meclisi, birlik encümeni ve birlik başkanını,

e)   Vali: Ankara Valisini,

İfade eder.

 

Birliğin merkezi

MADDE 4- (1) Birliğin merkezi Ankara'dır. Gerektiğinde meclis kararıyla şube ve eğitim merkezleri açılabilir.

 

Birliğin üyeleri

MADDE 5- (1) Türkiye'deki bütün belediyeler, Birliğin doğal üyesidir.

 

Birliğin görev süresi, sona ermesi ve tasfiyesi

MADDE 6- (1) Birlik, 5355 sayılı Kanunun 20'nci maddesine göre bütün belediyeleri temsil etmek üzere süresiz olarak kurulmuştur.

 

Birliğin görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Birliğin görev ve yetkileri;

a)   Yurtiçi ve yurtdışında belediyeleri temsil etmek, bu kapsamda yerel yönetimler alanında faaliyette bulunan kurum, kuruluş, birlik, dernek, vakıf ve benzeri kuruluşlara üye olmak, belediyelerin uluslararası ilişki ve işbirliklerini desteklemek ve uluslararası ağlara erişimini kolaylaştırmak.

b)   Belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu amaçla gerektiğinde dava açmak.

c)   Belediyeleri ilgilendiren mevzuat hazırlıklarına görüş bildirmek ve önerilerde bulunmak, bu amaçla mevzuat hazırlıklarını ilgili mercilerinden talep etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve diğer merciler nezdinde yürütülen çalışmalara katılmak.

ç)   Belediyelerce bildirilen veya Birlik tarafından tespit edilen sorunların çözümü amacıyla girişimlerde bulunmak ve mevzuat önerileri geliştirmek.

d)   Belediyelere rehberlik etmek, danışmanlık hizmeti vermek ve uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili görüş oluşturmak.

e)  Belediye ve bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin başkan, meclis üyesi ve çalışanlarına yönelik her türlü eğitim faaliyeti ile konferans, seminer, panel, çalıştay gibi etkinlikler gerçekleştirmek, eğitim merkezleri oluşturmak, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasını teşvik etmek, bu amaçla yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek.

f)   Yurt içi ve yurt dışı belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliği ile doğal veya toplumsal olaylardan etkilenen belediyelerle dayanışmayı teşvik etmek ve destek olmak, bu amaçla belediyeler arasında koordinasyonu sağlamak üzere gerektiğinde afet ve acil durum merkezi oluşturmak.

g)   Belediyeciliğin ve yerel hizmetlerin gelişmesine yardımcı olacak konularda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları ve odaları ile benzeri uluslar arası kuruluşlarla meclis kararına istinaden işbirliği yapmak, ortak hizmet projeleri yürütmek ve kardeş şehir ilişkilerinin gelişmesine destek olmak.

ğ)   Belediyelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygılaştırılması ile e- belediyeciliğin gelişmesine destek olmak.

h)   Belediyecilikle ilgili her türlü yazılı ve görsel yayım yapmak, araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunmak, belediyecilik alanında yapılan bilimsel çalışmalara destek olmak.

ı)    Belediyelerin ulusal ve uluslararası kredi kuruluşları ile fonlardan yararlanmalarına ve proje geliştirmelerine destek olmak.

i)   Dünyada yerel yönetim konusundaki gelişmeleri takip etmek, belediyelerin bu gelişmelere uygun yapılanmaları ve hizmet üretmelerine destek olmak.

j)   Avrupa Birliği (AB) uyum sürecinde ülkemiz yerel yönetimlerine destek olmak, yerel yönetimlerle ilgili AB müktesebatının oluşturulmasına katkı sağlamak ve uygulanmasına rehberlik etmek.

k)  Birlik amaçlarını gerçekleştirmek, üyelerini temsil etmek, uluslararası yerel yönetimler gündemini takip etmek, ilgili taraflarla doğrudan temas kurmak amacıyla uluslararası anlaşmalar ve dış politikaya uygun olarak meclis kararına istinaden Dışişleri Bakanlığı'nın görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın izni ile gerektiğinde yurt dışında temsilcilik veya irtibat büroları açmak.

l)   Gerektiğinde belediye mensuplarına, Birlik merkezinde ve diğer yerlerde, konaklama ve şehir içi ulaşım hizmeti sağlamak.

m)   Belediye başkanlarına kimlik belgesi vermek.

n)   Birlik hizmetleriyle ilgili belediyelerin görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapmak.

o)   Belediyelerin görev alanına giren konularda sosyal sorumluluk projeleri yürütmek veya destek vermek.

ö)   Belediyeciliğin geliştirilmesi amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak.

 

Birlik Meclisi

MADDE 8- (1) Birlik meclisi, Birliğin karar organıdır.

(2)    Birlik Meclisi, doğal ve seçilmiş üyelerden oluşur. Büyükşehir, il ve nüfusu yüz bin ve daha fazla olan belediyelerin başkanları birlik meclisinin doğal üyesidir. Diğer üyeler, her ildeki milletvekili sayısı kadar belediye başkanı ve meclis üyeleri arasından gizli oyla seçilir. Bu seçimde ayrıca asıl üye sayısının yarısı kadar yedek üye seçilir.

(3)    Birlik Meclisi üye seçimi, birlik başkanlığının talebi üzerine büyükşehir ve il belediye başkanı tarafından önceden duyurulacak gün ve yerde büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı veya yetki verecekleri belediye başkanının başkanlığında, o ildeki nüfusu en yüksek olan belediyenin başkanından başlamak üzere belirlenecek iki kâtip üyeden oluşan başkanlık divanı ile yapılır. Seçime katılacaklar kendilerini temsilen oy kullanmak üzere başka bir üyeye yazılı olarak yetki verebilirler. Toplantıya katılanların en fazla oyunu alan adaylar birlik meclis üyesi seçilmiş sayılır.

(4)    Birlik meclisine seçilecek üyelerin en az yüzde sekseni belediye başkanları arasından, ildeki belediye sayısının yeterli olmaması halinde ise kalan üyeler belediye meclis üyeleri arasından seçilir.

(5)    İldeki seçimler, seçim sonuçlarının ilanından sonra Birliğin çağrısı üzerine yapılarak birlik meclisinin ilk toplantısından on gün öncesine kadar Birliğe bildirilir. Bu süre içinde seçim yapmayan illeri temsil edecek üyeler, seçim yapılıncaya kadar görev yapmak üzere birlik encümenince belirlenir.

(6)    Belediye başkanlığını veya meclis üyeliğini kaybeden seçilmiş üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yedek üyeler çağırılır.

 

Meclisin görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Birlik Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Birliğin stratejik planı, yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

b)   Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c)   Borçlanmaya karar vermek.

ç)   Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

d)   Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

e)   Şartlı bağışları kabul etmek.

f)   Dava konusu olan ve miktarı ikibin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

g)   Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

ğ)   Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

h)   Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına, kadro ihdası ve iptaline karar vermek.

ı)   Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklikleri kabul etmek.

i)   Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

j)   Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak.

k)   Birlik faaliyet raporunu görüşmek.

l)   Birliğin görev ve yetkileri kapsamında üyeliklere, ortak proje ve işbirliklerine karar vermek.

m)   Sözleşmeli personelin ücretlerini belirlemek.

n)   237 sayılı Taşıt Kanununa uygun olarak taşıt alımına karar vermek.

o)   4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşmesi yapılmasına karar vermek.

ö)   Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmelerinin yapılmasına karar vermek.

p)   Kanunlarla verilen diğer yetkileri kullanmak.

 

Meclis Başkanlık Divanı

MADDE 10- (1) Birlik meclisi, mahalli idareler genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Resmi Gazete'de ilanından itibaren otuz gün içinde Vali tarafından Birlik merkezinde toplantıya davet edilir. Davet üzerine birlik başkanlığınca otuz günlük süre içerisinde yapılacak toplanın günü, gündemi ve yeri üç gün öncesinden üyelere bildirilir.

(2)    Mahalli idareler genel seçimleri sonucu yapılacak ilk meclis toplantısında; üyeler arasından en yaşlı üye başkanlığında en genç iki kâtip üyeden başkanlık divanı oluşturulur.

(3)    Bu toplantıda ilk iki yıl görev yapmak üzere meclis üyeleri arasından ve gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile iki asıl ve iki yedek kâtip üye seçimleri yapılır. İlk iki yıldan sonra seçilecek Başkanlık Divanı üyeleri yapılacak ilk mahalli idareler seçimine kadar görev yapar.

 

Meclis toplantısı

MADDE 11- (1) Birlik meclisi her yıl Mayıs ve Ekim aylarında birlik merkezinde toplanır. Gerekli görülmesi halinde diğer illerde de toplantı yapılabilir. Toplantının günü, gündemi ve yeri birlik başkanınca belirlenerek toplantı gününden üç gün öncesine kadar üyelere bildirilir.

(2)     Birlik Meclisi, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Toplantı yeter sayısının bulunmaması halinde birlik başkanı gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Bu toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.

(3)     Oylamada eşitlik olması halinde, meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik halinde oylama tekrarlanır; eşitliğin bozulmaması durumunda kur'a çekilir.

(4)     Birlik başkanının lüzum görmesi, üye mahalli idare meclislerinin talebi veya, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi üzerine Birlik Meclisi olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca ilan edilir. Bu toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir gündem maddesi görüşülemez.

(5)     Meclis gündemi birlik başkanı tarafından belirlenerek toplantı gününden en az üç gün önce üyelere bildirilir. Meclis toplantısında birlik başkanı ve meclis üyeleri birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir öneri toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır.

(6)     Meclis toplantıları açıktır. Meclis başkanının veya üyelerden herhangi birinin gerekçeli önerisi üzerine toplantıya katılanların salt çoğunluğunun katılımıyla kapalı oturum yapılmasına karar verilir.

(7)     Meclis görüşmeleri görevlilerce tutanağa geçirilir, başkan ve kâtip üyelerce imzalanır. Toplantılar, meclis kararıyla sesli ve görüntülü cihazlarla kaydedilebilir.

(8)     Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, İçişleri Bakanlığınca, kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

(9)     Birlik meclis üyesi olan belediye başkanları, birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere kendi belediye meclis üyelerinden birine yetki verebilir.

 

Birlik Meclisi kararlarının kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi

Madde 12- (1) Birlik Meclisince alman kararlar Birlik Başkanına gönderilir. Birlik Başkanı, hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını, gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere beş gün içinde meclise iade edebilir.

(2)     Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de birlik meclisi üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ısrar edilen kararlar kesinleşir.

(3)     Birlik başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine idarî yargıya başvurabilir.

(4)     Kararlar kesinleştiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde Ankara Valiliğine gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez.

(5)     Kesinleşen meclis kararlarının özetleri yedi gün içinde Birlik web sayfasından duyurulur.

 

Komisyonlar

MADDE 13- (1) Birliğin görev alanına giren konularda meclis kararıyla üye sayısı beşi geçmemek üzere ihtisas komisyonları ve Birliğin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için denetim komisyonu kurulabilir.

(2) Kurulması halinde; ihtisas komisyonları yılın ilk toplantısında, denetim komisyonu yılın son toplantısında seçilir.

 

Birlik Encümeni

MADDE 14- (1) Birlik encümeni, birlik başkanı dâhil onbeş belediye başkanından oluşur. Birlik başkanı hariç encümenin diğer üyeleri birlik meclisince kendi üyeleri arasından yılın ilk toplantısında gizli oyla bir yıl görev yapmak üzere seçilir.

(2) Büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin sayıları ve toplam nüfusu dikkate alınarak mümkün olduğu ölçüde encümende temsili gözetilir.

(3) Encümen ayda bir kez toplanır. Gerek duyulması halinde olağanüstü encümen toplantısı yapılabilir.

(4) Boşalan encümen üyelerinin yerine yeniden seçim yapılır.

(5) Encümene birlik başkanı, katılamaması halinde görevlendirilen encümen üyesi veya birlik genel sekreteri başkanlık eder.

(6) Encümen üye tamsayısının salt çoğunluyla toplanır, katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Çekimser oy kullanılamaz.

(7) Encümen gündemi başkan tarafından belirlenir. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır.

 

Encümenin görev ve yetkileri

MADDE 15- (1) Birlik encümeninin görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.

b)   Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

c)   Yedek ödeneğin harcama yerlerini belirlemek.

ç)   Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

d)   Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

e)   İkibin Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

f)   Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

g)   Mahalli İdare Birlikleri Kanununun 17'nci maddesine istinaden Birlikte görevlendirileceklere yapılacak ek ödeme tutarını belirlemek.

ğ)   İkramiye verilecek memurları ve ikramiye miktarını belirlemek.

h)   Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, konferans gibi ücretler ile araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler ve yazılı veya görsel yayınlarda yer alacak eserler için ödenecek telif ücretlerini belirlemek.

ı)   Kanunların ve tüzüğün encümene verdiği diğer görevleri yapmak.

 

Birlik başkanı

MADDE 16- (1) Birlik Başkanı, birlik idaresinin başı, üst yöneticisi ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

(2) Birlik başkanı; mahalli idareler genel seçimleri sonucu yapılacak ilk meclis toplantısında, birlik meclis üyesi belediye başkanları arasından gizli oyla iki yıl süre için seçilir. İlk iki yıldan sonra seçilecek birlik başkanı, mahallî idareler genel seçimi sonucu yapılacak ilk meclis toplantısına kadar görev yapar.

(3) Görev süresi içinde başkanın görevinden ayrılması halinde birlik başkanı seçimi tekrar yapılır.

(4) Birlik başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni birlik başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda seçim yapılıncaya kadar Birlik başkanlığına İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliliğine sahip olması şarttır.

 

Birlik Başkanının görev ve yetkileri

MADDE 17- (1) Birlik Başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

a)   Tüzel kişiliğin başı ve en üst amiri olarak Birliği yönetmek ve menfaatlerini korumak.

b)   Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c)   Birliği yurtiçi ve yurtdışında, resmi ve özel kurumlarda, davalı veya davacı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.

ç)   Birlik meclisine ve encümenine başkanlık etmek.

d)   Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

e)   Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

f)   Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

g)   Birlik Meclisi ve birlik encümeni kararlarını uygulamak.

ğ)   Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.

h)   Birlik personelini atamak.

ı)   Birliği denetlemek.

i)   Şartsız bağışları kabul etmek.

j)   Kanunlarla Birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

(2)     Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır.

(3)     Birlik başkanı sahip olduğu yetkilerden uygun gördüklerini genel sekretere devredebilir.

 

Birlik teşkilatı

MADDE 18- (1) Birlik teşkilâtı; norm kadro standardına uygun olarak genel sekreterlik, hukuk, eğitim, dış ilişkiler, çevre ve şehircilik, mali hizmetler, basın ve yayın, personel ve ya/ı işleri birimi ile ihtiyaca göre kurulacak diğer birimlerden oluşur. Genel sekretere yardımcı olmak üzere genel sekreter yardımcısı da istihdam edilebilir. Birimler, daire başkanlıkları ve müdürlükler şeklinde meclis kararı ile oluşturulur.

(2)     İlgili mevzuat çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ve üniversite personeli, birlik bünyesinde görevlendirilebilir.

(3)     Birlik personelinin ödül, ikramiye, tazminat ve diğer mali ve sosyal haklarına ilişkin 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile ilgili diğer Kanunlar uygulanır.

 

Genel sekreter

MADDE 19- (1) Başkandan sonra birliğin en üst yöneticisi olan genel sekreter, başkan adına ve sorumluluğu altında Birlik teşkilatını sevk ve idare ederek, Birliğe ait hizmetleri yürütür.

(2) Genel sekreter sahip olduğu ve kendisine devredilen yetkilerden uygun gördüklerini yönetici sıfatını haiz personele devredebilir.

 

Birliğin gelirleri

MADDE 20- (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a)   Belediyelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılacak paylardan birlik meclisince belirlenecek oranda alınan üyelik aidatı.

b)   Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

c)   Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

ç)   Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden elde edilecek gelirler.

d)   Her türlü yardım ve bağışlar.

e)   Uluslararası kuruluşlarca yapılacak yardımlar.

f)   Diğer gelirler.

 

Birliğin giderleri

MADDE 21- (1) Birliğin giderleri şunlardır:

a)   Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b)   Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c)   Birliğin eğitim faaliyetlerinde görev alanlara ödenecek ders, kurs, konferans gibi ücretler ile araştırma, raporlama ve benzeri faaliyetler ve yazılı veya görsel yayınlarda yer alacak eserler için ödenecek telif ücretleri.

ç)   Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

d)   Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

e)   Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

f)   Dava takip ve icra giderleri.

g)   Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

ğ)   Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

h)   Temsil, tören, tanıtım ve ağırlama giderleri.

ı)   İlan giderleri.

i)   Birlik hizmetlerine ilişkin yapılan kamuoyu yoklaması ve araştırma giderleri.

j)   Uluslararası kuruluşlara ödenen üyelik aidatları ve yapılan yardımlar.

k)   Birliğin görev, yetki ve faaliyetleri kapsamında yapılan her türlü giderler.

 

Birlik bütçesi

MADDE 22- (1) Birlik bütçesi; stratejik plâna ve performans programına uygun olarak hazırlanan, malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren, gelirlerin toplanması ve harcamaların yapılmasına izin veren bir meclis kararıdır.

(2) Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

(3) Birlik bütçesi meclisin Ekim ayı toplantısında görüşülerek kabul edilir.

 

Birliğin ihale ve mali işlemleri

MADDE 23- (1) Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'na tabidir.

 

Üyelerin sorumluluğu

MADDE 24- (1) Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur.

(2) Birliğin mal varlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde üye belediyelerin tüzel kişiliğini bağlamaz.

 

Birlik organları ve memurları hakkında soruşturma izni

MADDE 25- (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun'a göre yapılacak soruşturmalarda birlik organları hakkında İçişleri Bakanı, birlik memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında ise Vali tarafından ön inceleme izni verilir.

 

Tüzük değişikliği

MADDE 26- (1) Birlik tüzüğü, Birlik Meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanının onayı ile değiştirilir.

 

Ortak hükümler

MADDE 27- (1) 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda hüküm bulunmayan haller ile 22'nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkralarında sayılan konularda Belediye Kanunu, diğer konularda tüzük hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 28- (1) 13/9/2005 tarih ve 2005/9 sayılı tüzük yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 29- (1) Bu tüzük, İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 30- (1) Bu Tüzük hükümleri Birlik Başkanı tarafından yürütülür.