İş Sağlığı ve Güvenliği

Diğer Eğitim Modülü Konuları

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi

Dayanak: “Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”

İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara, patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.

İşveren; Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-1’de belirtildiği şekilde sınıflandırır.

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik”

İşveren, 6 ncı maddede belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, ikinci fıkrada belirtilen hususların yer aldığı Patlamadan Korunma Dokümanını hazırlar.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanır ve işyerinde, iş ekipmanında veya iş organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığı hallerde yeniden gözden geçirilerek güncellenir.

Eğitimi Veren Kuruluşlar: ÇASGEM, Üniversiteler…

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: İşveren veya Vekili, İGU, Teknik Kısım Şefi

Çalışanlar: İSG Eğitimleri + Patlamadan Korunma hakkında bilgi

Eğitim Süresi:3 gün 18 saat

 

Tehlikeli Madde Taşımacılığı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ: ADR tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi asgari 49 ders saati olarak uygulanır. RID, IMDG Kod veya IATA DGR kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca bu modlar için onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

Düzenlenecek eğitimlerin müfredatı, tebliğde yer alan asgari ders konularını içermelidir.

Eğitimi Veren Kuruluşlar: Tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetiştirmek amacıyla bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşları

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: Tebliğde belirtilen TMGD

Çalışanların Bilgilendirilmesi: Tehlikeli Madde gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran çalışanların bilgilendirilmesi.

 

 

Eğiticilerin Eğitimi

İSG eğitimlerinin uzman ve hekimler tarafından, İşçiden – Üst düzey yöneticiye kadar tüm pozisyonlarda çalışanlara Seviyelerine uygun eğitim verilebilmesinin sağlanması.

Çalışan temsilcileri ve kısım şeflerinin özel olarak eğitilmesi, çalışanlara karşı birer eğitimci olarak yetiştirilmesi.

Eğitimi Veren Kuruluşlar: Üniversiteler, ÇASGEM, TSE…

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: Temel İSG ve diğer eğitimleri verecek olan uzman ve hekimler

Eğitimin Süresi : 45 saat

 

Eğitim Konuları :

1-    Yetişkin Özellikleri ve Yetişkinler Eğitimi

2-    İletişim Becerileri

3-    Eğitim Programı ve Öğretim

4-    Etkili Öğretim Yöntem ve Teknikleri

5-    Sunu Teknikleri ve Materyal Geliştirme

6-    Değerlendirme Yöntem ve Teknikleri (Ölçme)

7-    (Sunum Teknikleri, Materyal Geliştirme, Ölçme…)

 

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Dayanak: ‘Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’

Yüksekte yapılan çalışmalar işveren tarafından görevlendirilen ehil bir kişinin gözetim ve kontrolü altında gerçekleştirilir.

Çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlike ve riskler konusunda bilgilendirme yapılarak gerekli eğitim verilir.

Eğitimi Veren Kuruluşlar: Halk Eğitim (FOET), ÇASGEM…

İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı modülü için; geçerli A/B/C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sertifikası olan eğitimciler görev almalıdır.

 Programın uygulanmasında, yüksekte çalışma modülü için; IRATA L3 ve SPRAT L3 belgesi ile eğitici belgesi olan kişiler görev almalıdır. Ayrıca bu kişilerin yanı sıra uygulama bölümünde yardımcı eğitici olarak IRATA Seviye 2 belge sahibi eğiticiler görev almalıdır.

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: Temel İSG ve diğer eğitimleri verecek olan uzman

Çalışanlar: Yüksekte Çalışanlar, kısım şefleri..

 

 Asbest Söküm Uzmanlığı, Asbest Söküm Çalışanı, Asbest Bilgilendirme Eğitimi

Asbest içermesi muhtemel yapıların söküm, yıkım, tamir ve bakım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

Çalışmaya başlamadan önce, asbest içerebilecek malzemeleri belirlemek için bina veya tesis sahibinden de bilgi alınarak gerekli araştırma yapılır.

Herhangi bir yapı veya malzemede asbest bulunduğu şüphesi veya bilgisi varsa çalışanların asbest tozuna maruziyetlerinin önlenmesi ve bu maruziyetten doğacak sağlık risklerinden korunması amacıyla25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulur.

Eğitimi Veren Kuruluşlar: İSGÜM

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: İSG Uzmanları

Çalışanlar ve Diğer Kişiler: Yıkım İşleri Çalışanlarına ve işverenine, İçme Suyu ve Kanalizasyon Çalışanları ve İşverenlerine asbest konulu eğitim ( 6 saat)

Eğitim Konusu: İSGÜM

Eğitimin Süresi: 5 gün 30 saat

 

Yıkım Teknikleri Eğitimi

Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği

Yıkım işleri

75–Yıkım işlerinde aşağıdaki hususlara uyulur:

ç) Çalışmalar, işveren tarafından görevlendirilen ehil kişinin gözetimi altında planlanır ve yürütülür.

Eğitimi Veren Kuruluşlar: Özel Firma, Üniversiteler

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: Yıkım işleri ile ilgili İG Uzmanları

Çalışanlar ve Diğer Kişiler: Kontrol Mühendisi, Mimarlar.

1) Dinamitli Yıkım Yöntemi

2) Uzun Erişimli Yıkım Mak. Yöntemi

3) Çökertmeli Yıkım Yöntemi

4) Mini Makine ile Yıkım Yöntemi

5) Beton Delme-Kesme Yıkım Yöntemi…

 

Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi

Eğitimi Veren Kuruluşlar: Elektrik Mühendisleri Odası

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: Elektrik ve Elektrik - Elektronik Mühendisleri, Kendine ait trafosu vb. olan sorumlu Yerel Yönetim Personeli

Çalışanlar: Mesleki yeterliliğe sahip personel

İçerik: EMO tarafından belirlenmiş  (3 gün 18 saat)

 

EKAT Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi

Eğitimi Veren Kuruluşlar: TEDAŞ

Kim Almalı: "Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Gerilim (YG) Altında Çalışma İzin Belgesi Eğitimi" elektrik dağıtım sisteminde yüksek gerilimde çalışacak teknik personel için hazırlanmıştır.

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: Kendine ait trafosunda çalışan personel

İçerik   : TEDAŞ tarafından belirlenmiş 120 saat

 

Makine Risk Değerlendirmesi Uygulamalı Eğitimi

Eğitimi Veren Kuruluşlar: ÇASGEM…

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: İSG Profesyonelleri

İçerik: Makina Emniyet Yönetmeliği, Makine Koruyucuları Yönetmeliği, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, TS 12100 Temel Bilgiler

 

Dokümantasyon Eğitimleri

Amaç: İşyerinde bir İSG politikası ve yönetim sistemi kurmak amacıyla her türlü yazılı materyalin standart şekilde dokümante edilmesi, Çalışma izin formlarıyla, işe başlamadan önce okunacak form ve talimatlar ile yaşanabilecek iş kazalarını önlemek.

Eğitimi Veren Kuruluşlar           : TSE…

Eğitimi Alması Önerilen Kişiler: İSG Profesyonelleri, İnsan Kaynakları, Şef, Usta Başı

İçerik: OHSAS Yönetim sistemi, Talimat Hazırlanması, Standart Formlar, El kitabı, Afiş ve Broşür, Prosedür, Yönetim Sistemlerinin kullanımı ve teşviki.

Çalışanlar: Altında bir çalışanı olsa dahi ve bildirim sisteminde yer alan tüm çalışanlar