İş Sağlığı ve Güvenliği

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ EĞİTİMLERİ MODÜLÜ

 

Dayanak;

6331 sayılı Kanun

Risk Değerlendirme Yönetmeliği

 

Amaç;

Risk değerlendirmesi: İşyerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin, işçilere, işyerine ve çevresine verebileceği zararların ve bunlara karşı alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade etmektedir.

İşyerinde risk değerlendirmesi yapmak mevzuat yönünde zorunlu olduğu gibi, işletmenin ve ülkenin geleceği açısından da oldukça önemlidir. İşyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucunda büyük maddi kayıplar meydana gelmektedir. Halbuki gerek iş kazaları gerekse meslek hastalıkları, nedenleri önceden belirlenerek alınacak tedbirlerle önlenebilecek vakalardır. Önceden belirleme de uygulanan işlemlerin toplamına risk değerlendirmesi veya risk yönetimi diyebiliriz.

A-Mevzuat yönünden: Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki temel yasa olan 6631 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, AB’ nin 89/391 sayılı çerçeve direktifi ve ülkemizce kabul edilmiş olan 155 ve 161 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) sözleşmeleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır. 6631 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun  1. maddesinde: “Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.” 77. maddesinde “İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak, işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler. İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.” hükümleri yer almaktadır. Bu yasanın 78. maddesine dayanılarak çıkarılmış olan yönetmeliklerde işveren, işyerinde risk değerlendirmesi yapılmasından sorumlu tutulmuştur.

B-Sağlayacağı psiko-sosyal ve ekonomik yararlar yönünden risk değerlendirmesi: Risk değerlendirmesi sadece yapılması zorunlu bir gereklilik olarak görülmemeli, işletmenin geleceği yönünden önemi üzerinde de durulmalıdır. Risk değerlendirmesi yapmak geleceğe yönelik projeksiyonların hazırlanmasına da ışık tutacaktır. Çünkü risk değerlendirmesi işverene, işletmenin durumu hakkında yeterli bilgi sağlayacak, üretimde sürprizle karşılaşma durumunu ortadan kaldıracak ve geleceğe güvenle bakmasına katkıda bulunacaktır.

Risk Analizi işletme faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin tanımlanması ve bunlara ilişkin risklerin değerlendirilmesi, böylece beklenen veya olası risklerle ilgili kontrol tedbirlerinin alınmasına ilişkin yöntem ve esasların sistematik bir şekilde belirlenmesini sağlayarak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının asgari seviyelere indirilmesini sağlamaktır.

 

Risk değerlendirme ekibinin eğitimi ile işyerlerinde risk değerlendirme çalışmasının önemi, ve işyerlerinde bir kullanma kılavuzu olduğunu ,bu çalışma ile işyerinin risk haritasının çıkarılacağı, risk ve tehlikeler kapsamına nelerin girdiğini, Risk değerlendirme çalışması yapılması esnasında hangi hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edilerek, Eğitimi almış ve  risk değerlendirme ekibinde olan her bir kişinin risk değerlendirme çalışmasını kavrayabilme, tanımlayabilme ve sonuca ulaşabilme yeterliliği kazandırılması hedeflenmiştir.

Oluşturulacak “Risk Değerlendirme Ekibi” nin kavram, yöntem ve uygulama esasları hakkında optimum eğitim seviyesine ulaşılması sağlanarak, Çalışmanın sonucuna göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması, yürütülmesi ve uygulanabilmesine rehberlik edinilebilmesi verilecek olan eğitimin ana dayanak noktası olacaktır.