7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu Kanun ile;

 • 442 sayılı Köy Kanunu,
 • 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun,
 • 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun,
 • 6831 sayılı Orman Kanunu,
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
 • 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu,
 • 3194 sayılı İmar Kanunu,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu,
 • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun,
 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 • 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
 • 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5941 sayılı Çek Kanunu,
 • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu,
 • 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,
 • 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,
 • 640 sayılı Gümrük Personeli ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,

 ‘lerde değişiklik yapılmıştır.

Resmi Gazete