Yarışma Takvimi

31/03/2022

YARIŞMA TAKVİMİ

Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 30 Haziran 2022

UYGUNLUK

Yarışmaya bütün belediyeler katılım sağlayabilir.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belirlenen jüri tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmacılar, fikirlerinin uygulanması hususunda yarışmanın nasıl fayda sağlayacağını da belirtmelidir.

Kriter Ağırlık

Yenilikçilik............................................................. % 20

Etki......................................................................... % 20

Sürdürülebilirlik..................................................... % 20

Yaygınlaştırabilirlik................................................ % 20

Fikri veya Fiziksel Çıktı......................................... % 10

Yerel Kamu Kurumları/Kurulları ile İşbirliği........ % 10

Puanlama 100 üzerinden yapılacaktır.

BELGELER

Zorunlu belgeler; belediye başkan onaylı resmi başvuru yazısı, proje başvuru formu (doldurulmuş halde), belediye başkanı tarafından imzalanmış taahhütname belgesidir.

Ödül kazanan belediyeler ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında protokol imzalanacaktır. Protokol hükümleri; ödül olarak verilecek paranın belediye hesaplarına kaydedileceğine, proje kapsamında kullanılacağına ve hakedişler karşılığında ödeneceğine dair hükümler içerecektir.

Proje detay başvuru formu, Başkanlık Onayı ve Taahhütname örneği, internet sitemizden edinilebilir. Ödül kazanan belediyelere protokol metni ayrıca gönderilecektir.

SÜREÇ

Belediyeler tarafından iletilen bilgiler detaylı olarak incelenir.

Jüri her başvuruyu yarışmanın kapsamı; yenilikçilik, etki, sürdürülebilirlik, yaygınlaştırabilirlik, fikri veya fiziksel çıktı ve yerel kamu kurumları (örn: İl Müdürlükleri) veya yerel kurullar (örn: İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu) ile işbirliği kriterlerini esas alarak değerlendirecektir.

Katılımcılara sonuçlara ilişkin gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Başarılı bulunan proje uygulamaları tespit edilip ödüllendirilecektir.

Başvuru dosyasında proje kapsamında yapılan harcamalar, varsa düzenlenen etkinlikler veya inşaat/onarım/yatırımlar hakkında bilgi verilir. Doğrudan saha uygulaması yapılan iş kalemlerinde görsel (fotoğraf ve/veya video) bilgi verilmesi gereklidir.

Gerekli görülen hallerde Türkiye Belediyeler Birliği uygulamayı yerinde ziyaret edebilir.

DİĞER HUSUSLAR

Ödeme işlemleri

Ödeme, ödüllendirmeyi hak kazanan belediye ile Türkiye Belediyeler Birliği arasında yapılacak protokole göre gerçekleştirilecektir.

Kullanım Hakkı

Yarışmaya başvurmakla, bütün katılımcılar projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için Türkiye Belediyeler Birliğinin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmasına izin vermiş sayılır.

Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, yönetmeliklere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.

İdari Yaptırımlar

Yanlış beyanda bulunulması ve bu şartnameye aykırılık halinde başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.