Sosyal Belediyecilik - İyi Uygulama Yarışması

02/02/2023

Sosyal devletin yereldeki yansıması olan sosyal belediyecilik, belediye sınırları içinde yaşayan tüm kesimlerin farklılıklarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak belediye hizmetlerinin bu kesimlere ulaşmasını sağlayan bir yaklaşımdır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14’üncü Maddesinde belirtildiği üzere belediyelerimiz sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanlarında yetkili kılınmışlardır. Belediyeler, bu görevlerinden hareketle dezavantajlı gruplara insan onuruna yaraşır bir şekilde hizmet vermek üzere çalışmalarına büyük bir özveriyle devam etmektedir.

Bu çerçevede, belediyelerin sosyal hizmet alanındaki iyi uygulama örneklerine yönelik envanter oluşturmak; iyi uygulamaların diğer belediyelere yaygınlaştırılmasını sağlamak; belediyelerin çalışmalarını teşvik edip başarılı uygulamaların kamuoyundaki görünürlüğünü artırmak amaçlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Sosyal Belediyecilik - İyi Uygulama Yarışması” düzenlenmektedir.