Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğü

14/07/2021

Personel ve Yazı İşleri Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • Birliğin gelen ve giden yazılarını kaydetmek, giden yazılarını göndermek, takibini yapmak, elektronik ortamda etkin belge yönetim sistemini ilgili birimlerle koordineli olarak kurmak ve işletilmesini sağlamak
 • Birliğin arşiv işlerini mali hizmetler birimi ve diğer birimlerle koordineli olarak yürütmek ve sağlıklı arşiv sistemi oluşturulmasını sağlamak
 • Meclis ve encümen toplantılarını hazırlamak, duyurmak, toplantılara ilişkin kayıtlarını tutmak, sekretarya ve toplantı alım hizmetlerini yürütmek
 • 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanunun 5’inci ve İller Bankası Anonim Şirketi Ana Sözleşmesinin 9’uncu maddesine istinaden, her yıl Birlik Encümeni tarafından İLBANK Genel Kurulunda yer alacak belediyelerin seçilmesini encümen gündemine almak ve belirlenen üye belediyeleri Bankaya bildirmek
 • Başkanlık ve genel sekreterliğin yazışmalarını yapmak ve takip etmek
 • Başkanlık makamına ait temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderlerinin yapılmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak
 • Birlik personelinin alımı, atanması, vekâlet, terfi, izin, görevlendirme, disiplin, emeklilik gibi iş ve işlemlerini yürütmek
 • Birlik personelinin hizmet içi eğitim planlarını diğer birimlerin görüşünü almak suretiyle yapmak ve uygulamasını sağlamak
 • Birlik personelinin öğle yemeği ihale işlemlerini yürütmek
 • Etik mevzuatının gerektirdiği iş ve işlemleri yürütmek
 • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek
 • Gerektiğinde belediye başkanları ve meclis üyelerine kimlik verme işleri ile rozet ve oto çıkartma işlemlerini yürütmek
 • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak