Mali Hizmetler Müdürlüğü

14/07/2021

Görevleri

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60’ıncı maddesinde yazılı görevleri yapmak.
  • Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte strateji birimlerine verilen görevleri yapmak,
  • İdarenin ısıtma ve soğutma, kira, su, elektrik, telefon, internet gibi giderlerini takip ve tahakkukunu yapmak ve ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Birlik personelinin maaş, ikramiye ve ek ödeme gibi hak edişlerine ilişkin bordrolarını ve ödemeye ilişkin evraklarını hazırlamak, ödemelerini gerçekleştirmek.
  • Mevzuatta öngörülenler ile genel sekreterlikçe istenen mali raporları hazırlamak.
  • Bilgi işlem ve e-belediye hizmetlerinin yürütülmesinde ilgili birime destek vermek.
  • Diğer birimlere mali işler konusunda destek olmak ve onlara yol göstermek.
  • Belediyelerin mali birimleri ve çalışanlarına yönelik olarak bütçe, muhasebe, mali yönetim ve bilgi işlem konusunda eğitim birimince koordineli olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak,
  • Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
  • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.