Mahalli İdare Birlikleri

14/07/2021

Mahallî idare birliği; birden fazla mahallî idarenin (il özel idaresi, belediye ve köy), yürütmekle görevli oldukları hizmetlerden bazılarını birlikte görmek üzere kendi aralarında kurdukları kamu tüzel kişiliğine haiz ve kendilerine özgü bütçeleri olan kamu idareleridir.

Mahallî idare birlikleri özerk yapıları olan yerel yönetim niteliğinde kamu kuruluşlarıdır. Birliğin meclis, encümen ve başkan olmak üzere üç organı vardır. Kanunda öngörülen istisnalar hariç mahalli idare birliği organları seçimle gelir.

Mahalli idare birliği kurmak için birden çok (en az iki) mahalli idarenin bir araya gelmesi zorunlu iken, birlik kuracak mahalli idarenin aynı türde olması gerekmez.

Örneğin; belediyeler kendi aralarında, il özel idareleri kendi aralarında ya da köyler kendi aralarında birlik kurabileceği gibi, belediye, il özel idaresi ve köyler birlikte kendi aralarında birlik kurabilirler.

Mahalli idare birliği, birlik tüzüğünün kesinleşmesinden sonra cumhurbaşkanının izni ile kurulur ve tüzel kişilik kazanır. Birlikler kuruluş amaçlarına göre şu şekilde sınıflandırılır;

 

Ülke Düzeyinde Kurulan Birlikler

Üye Sayısı Yüzden Fazla Olan Birlikler

Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri

Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

Diğer Birlikler