Eğitim Müdürlüğü

11/07/2021

Görevleri

 • Belediye başkanları, meclis üyeleri ve belediye personelinin eğitim ihtiyaç analizini ve buna göre yıllık veya daha uzun süreli eğitim planlamasını ilgili birimlerle koordineli olarak yapmak ve uygulamak.
 • Diğer birimlerle koordineli olarak, belediyecilik alanında sürekli eğitim veren bir eğitim merkezi kurulması çalışmalarını yürütmek.
 • Belediyelerden gelen eğitim taleplerini değerlendirmek ve bu taleplere yönelik eğitim programları yapmak. 
 • Bilimsel tekniklerden yararlanarak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sonucuna yönelik olarak etki analizi, ölçme ve değerlendirme gibi çalışmalar yapmak, raporlamak ve rapor sonuçlarına göre gerekli olan geliştirmeleri yapmak.
 • Eğitim faaliyetlerinde üniversitelerden ve bu alanda faaliyet gösteren diğer kurumların bilgi ve tecrübesinden faydalanmak, gerektiğinde ortak faaliyet ve projeler yürütmek.
 • İlgili birimlerle koordineli olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine yönelik doküman ve materyallerin hazırlanmasını sağlamak ve katılımcıların yararlanmasına sunmak. 
 • Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde sunum yapacak eğitici havuzu oluşturmak,  eğiticilerin eğitimlerle ilgili görüş ve önerilerini almak,  performans ölçütlerini tespit etmek ve değerlendirmek.
 • İlgili birimlerle koordineli olarak sempozyum, konferans, panel, söyleşi, yurtiçi çalışma ziyareti gibi etkinlikleri düzenlemek.
 • Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla belediyelerin insan kaynakları ve eğitim birimleriyle ortak çalışmalar yapmak ve bu kapsamda komisyonlar oluşturmak.
 • Birlik kütüphane hizmetlerini yürütmek ve ağırlıklı olarak yerel yönetimler alanında geliştirilmesini sağlamak.
 • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.