Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü

11/07/2021

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  1. Belediyelerin imar, şehircilik ve çevre hizmetleri uygulamalarını geliştirmek ve rehberlik etmek amacıyla her türlü faaliyetleri yapmak.
  2. Belediyelerin kent içi ulaşım, trafik, sinyalizasyon hizmetleri alanında uygulamaları geliştirmek ve rehberlik etmek amacıyla her türlü faaliyetleri yapmak.
  3. Afet ve acil durumlarda belediyeler arası yardımlaşma ve koordinasyonun sağlanması konusunda çalışma yapmak ve gerekli organizasyonları oluşturmak.
  4. Görev alanına giren konularda yurtiçi ve yurt dışı uygulama örneklerini araştırmak; iyi uygulama örneklerinin belediyelere yaygınlaştırılmasını sağlamak.
  5. Kendi görev alanı ile ilgili yayınları hazırlamak ve basımını ilgili birimle yürütmek.
  6. Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler yapmak, ilgili birimlerle koordineli olarak yurtdışı teknik çalışma ziyaretleri planlamak.
  7. Görev alanına giren konularda belediyelere yardımcı olmak, araştırma ve danışmanlık yapmak ve sorunlarının çözümüne yönelik uygulanabilir öneriler geliştirmek.
  8. Birliğe ait taşınmazların alım, yapım, bakım, onarımı ile bunlara ait alt yapı, mekanik, sistemlerinin yapılması ve işletilmesine ilişkin ihale, iş ve işlemleri yapmak.
  9. Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.