Başvuru Rehberi

02/02/2023

1.   YARIŞMA KONUSU

Sosyal devletin yereldeki yansıması olan sosyal belediyecilik, belediye sınırları içinde yaşayan tüm kesimlerin farklılıklarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak belediye hizmetlerinin bu kesimlere ulaşmasını sağlayan bir yaklaşımdır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun belediyelerin görev ve sorumluluklarını düzenleyen 14’üncü Maddesinde belirtildiği üzere belediyelerimiz sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanlarında yetkili kılınmışlardır. Belediyeler, bu görevlerinden hareketle dezavantajlı gruplara insan onuruna yaraşır bir şekilde hizmet vermek üzere çalışmalarına büyük bir özveriyle devam etmektedir.

Bu çerçevede, belediyelerin sosyal hizmet alanındaki iyi uygulama örneklerine yönelik envanter oluşturmak; iyi uygulamaların diğer belediyelere yaygınlaştırılmasını sağlamak; belediyelerin çalışmalarını teşvik edip başarılı uygulamaların kamuoyundaki görünürlüğünü artırmak amaçlarıyla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Sosyal Belediyecilik - İyi Uygulama Yarışması” düzenlenmektedir.

2.   YARIŞMA HEDEFİ

Yarışmanın hedefi, belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarında iyi uygulamalarının belirlenmesi, yaygınlaştırılması ve kamuoyunda belediyelerimizin sosyal çalışmalarının görünürlüğünün artırılmasıdır.

3.   YARIŞMA TAKVİMİ

Aşağıda yer alan tarihlere uygun olarak yarışma sonuçlandırılacaktır.

Yarışmanın Duyuru Tarihi:

03 Şubat 2023

Başvuru İçin Son Tarih

31 Mart 2023

Başvurular, soldaki menüde belirtilen "Detaylı Başvuru Formu" üzerinden gerçekleştirilecektir.

4.   KATEGORİLER

İyi uygulama örnekleri sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulama alanları olmak üzere iki kategori altında değerlendirilecektir.

İyi Uygulama Kategorileri: 

·         Sosyal Hizmet

·         Sosyal Yardım

Bir belediye her bir kategori için bir uygulama/hizmet/projesini gönderebilir, ancak bir kategoride ödül alabilecektir.

5.   DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Başvurular, aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilecektir. Değerlendirme, bağımsız bir jüri heyeti tarafından gerçekleştirilecektir.

Kriter                                                                          Ağırlık

Yenilikçilik                                                                  % 20

Etkililik                                                                         % 15

Verimlilik                                                                     % 10

Çevreci Yaklaşım                                                        % 10

Sürdürülebilirlik                                                         % 10

Yaygınlaştırabilirlik                                                    % 10

Katılımcılık                                                                  % 15

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İle İlişkili      % 10

6.   BELGELER

İyi uygulama örneği detay başvuru formu soldaki menüde belirtilen "Detaylı Başvuru Formu" üzerinden doldurulacaktır.

Başvuruyu destekleyici her türlü belge ve görsel dosyalar form ile birlikte yüklenebilecektir.

Başvuru esnasında aşağıda belirtilen şablon kullanılarak resmi yazının yüklenmesi gerekmektedir.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNE

 

Birliğinizce yürütülen “Sosyal Belediyecilik – İyi Uygulama Yarışması” kapsamında “…” başlıklı iyi uygulama örneğimiz ile başvurumuzu tamamlamış bulunuyoruz.

 

Gereğini arz ederim.

 

 

7.   YARIŞMA ÖDÜL TÖRENİ

Jüri tarafından değerlendirilerek başarılı bulunan iyi uygulama örnekleri, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenecek Sosyal Belediyecilik Kongresi’nde ilan edilecek ve başarılı uygulamalar yarışmaya özel tasarlanacak plaket ile onurlandırılacaktır.

8.   DİĞER HUSUSLAR

Kullanım Hakkı

Projelerin diğer belediyelerde yaygınlaştırılması için başvuruda kullanılan tüm bilgiler, Türkiye Belediyeler Birliği’nin tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde kullanılacaktır.

Etik Kuralları

Yarışmaya ilişkin her türlü faaliyet, etik ilkelere, yönetmeliklere, standartlara ve hukuka uygun olarak yürütülecektir.

Güvenlik

Teslim edilen projelerin güvenliği Türkiye Belediyeler Birliği tarafından sağlanacaktır.