Başvuru Rehberi

31/03/2022

İNANÇ TURİZMİ

İnsanların devamlı ikamet ettikleri, çalıştıkları ve her zamanki olağan ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışına, dini inançlarını gerçekleştirmek inanç çekim merkezlerini görmek amacıyla yaptıkları turistik amaçlı gezilerin turizm olgusu içerisinde değerlendirilmesi İnanç Turizmi olarak tanımlanmaktadır.

11. Ulusal Kalkınma Planı’nda Turizm” öncelikli gelişme alanları arasında sayılarak gastronomi, golf, sağlık, kruvaziyer, düğün, inanç, kongre ve alışveriş gibi daha fazla gelir bırakan turizm çeşitlerine yönelik talebin yüksek olduğu pazarların tespit edilmesi ve bu ülkelerden ziyaretçi sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların yürütülmesi hedeflenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Turizm Stratejisi 2023”te de inanç turizminin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasındadır. Bakanlık, bu doğrultuda inanç merkezleri ve rotalarını geliştirmek için konaklama ve ulaşım altyapısı ve tanıtım faaliyetlerini kapsayacak şekilde çalışmalar yürütmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 14’üncü Maddesinin (a) bendinde kültür ve sanat, turizm ve tanıtım” faaliyetlerini belediyelerin görev ve sorumlulukları içerisinde sayar. Aynı maddenin (b) bendi ise belediyelere mabetlerin yapımı, bakımı, onarımına; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasına” ilişkin yetki vermektedir.

Türkiye Belediyeler Birliği, uluslararası kuruluşların ve merkezi yönetimin öne çıkardığı konularda belediyeler düzeyinde farkındalığı artırmak amacıyla yarışmalar tertip etmektedir. Bu çerçevede, “Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması” düzenlenmektedir.

YARIŞMA HEDEFİ

Yarışmayla, alternatif turizm faaliyetleri içerisinde yer alan inanç turizminde önemli bir potansiyele sahip olan illerin bu alana ilişkin faaliyetler yoluyla yerel kalkınmasını sağlamak, belediyelerin inanç turizmi kapsamında hayata geçirecekleri iyi uygulama örneklerini desteklemek ve bilgi paylaşımına katkı sunmak hedeflenmektedir.

Beklenen Sonuçlar

Ülkemizde turizm sektörünün gelişiminde stratejik öneme sahip olan alternatif turizm çeşitlerinden biri olan inanç turizminin” geliştirilmesine katkı sağlayarak kısa ve orta vadede turistlerin varışlarını ve tercihlerini etkileyecek inanç turizmi merkezleri ve koridorları ile ülke potansiyelinin ortaya çıkarılması ve turizmin sürdürülebilir kılınması beklenmektedir.

ÖDÜL

Türkiye Belediyeler Birliğine başvuru yapan belediyelerin başvuruları yarışma takvimi bölümünde belirtilen tarihe kadar alınacaktır ve başvurular jüri tarafından değerlendirilip sıralanacaktır. Başarılı bulunan başvurular sıralamaya göre ilk 10 projenin her birine 500.000 TL ödül verilecektir.