Basın ve Yayın Müdürlüğü

11/07/2021

Basın ve Yayın Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

 • Birliğin her türlü süreli ve süresiz yayınlarını (dergi, bülten, kitap, broşür vb.) basıma hazırlamak, yayın numarası (İSBN-İSSN), bandrol ve basım işlerini yürütmek, yayınların geliştirilmesi için çalışmalar yapmak.
 • Dergi ve diğer yayınların belediyelere ve diğer yerlere gönderilmesini sağlamak.
 • Birliğin dergisinde yayınlanacak soruların, yazıların ve diğer hukuki metinlerin ilgili birimlerle koordineli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak.
 • Birliğin dergisinde yayınlanacak yazılar konusunda ihtiyaç duyulması halinde ilgili birimlerin görüşlerini almak.
 • Yayın kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, yayın kurulu toplantılarının yapılmasını sağlamak, kayıtlarını tutmak ve sonuçlarını takip etmek.
 • Yayınlara ilişkin telif ücretlerini hesaplamak, ödenmesi gereken telif ücretlerini mali hizmetler birimine bildirmek.
 • İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak Birliğin faaliyetlerini ve yapılan ziyaretleri takip etmek, yönetimce duyurulmasında fayda görülenleri haberleştirmek, belediye başkanlarına, meclis üyelerine ve çalışanlar ile diğer ilgili kişilere uygun araçlarla duyurulmasını sağlamak.
 • İlgili birimlerle koordineli olarak, verilen bilgiler çerçevesinde Birliğin basın açıklamalarını hazırlayıp medyaya duyurulmasını sağlamak.
 • Yazılı ve görsel basında Birlik ve belediyeleri ilgilendiren haber ve yayınları günlük olarak takip etmek ve yönetimi bilgilendirmek, genel sekreter tarafından uygun görülenleri yayınlamak veya duyurmak.
 • Birliğin internet televizyonu olan “Belediye TV”nin yayını ve yayın akışına ilişkin her türlü hizmetlerini yürütmek, belediyelere yönelik eğitim ve bilgilendirme amaçlı düzenli yayın yapılmasını sağlamak ve yayınların geliştirmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
 • Bilgi işlem hizmetini yürüten birim personelinin desteği ile birimlerle koordineli bir şekilde Birliğin internet sayfasını yönetmek ve sürekli geliştirilmesini sağlamak.
 • Birliğin logo,  afiş ve flama gibi basılı materyaller aracılığıyla kurumsal kimlik oluşturma faaliyet ve çalışmalarını yürütmek.
 • Arşiv ünitesi ile koordineli olarak kurum içi etkinliklere ilişkin fotoğraf, görüntü ve medya takip arşivi oluşturmak.
 • Yayın faaliyetlerine ilişkin olarak ilgili yasal düzenlemeleri takip etmek, gerekli bildirimleri yapmak.
 • Belediyelerin basın, yayın ve halkla ilişkiler birimlerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak.
 • Bilgi edinme mevzuatının gerektirdiği iş ve işlemleri yürütmek.
 • Mahalli idareler genel seçimlerinden sonra belediye başkanları albümü çıkarmak. 
 • Gönder bayraklarının temiz ve ütülü olmasını sağlamak, bayrak asılmasını gerektiren günlerde bayrak asılmasını ve zamanında indirilmesini takip etmek,
 • Genel sekreterlikçe verilecek diğer iş ve görevleri yapmak.