7440 sayılı Yapılandırma Kanunu Genelgesi Yayımlandı

17/04/2023

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 12 Mart 2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

Kanun doğrultusunda hazırlanan ve belediyeler ve bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin, mülkiyetinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat payları asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer’i alacakların yapılandırılmasına ilişkin usul ve esasları içeren 2023/8 sayılı 7440 sayılı Kanun Kapsamında Taşınmaz Satışı, İrtifak Hakkı Tesisi ile Kira alacaklarını Yapılandırma Usul ve Esasları konulu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

Dosyalar
Genelge.pdf