2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu / 2

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

Geçici 8’inci maddenin (1)'inci fıkrası

(... kararın verildiği tarihte yürürlükte bulunan ...) ibaresi

 

25.11.2015

 

2015/63

 

2015/106

 

04 Aralık 2015 tarihli ve 29552 sayılı Resmi Gazete