Davalar

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Maliye Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 9.Daire

DOSYA NO

2009/748 E. 2009/4695 K.

KONUSU

15.01.2009 tarih 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (36 seri nolu) iptali ve yürütmesinin durdurulması.

(Elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile ilgili)

KARAR

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

(37 Seri Nolu tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından)

İDDK KARARI

BOZMA

SON DURUM

Savcılık Düşüncesine Cevap Verildi

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Ulaştırma Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 15.Daire (Eski 10. D 2009/5898 E.)

DOSYA NO

2013/2200 E.

KONUSU

11 Mart 2009 tarih 27166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 55 Nolu Tebliğin iptali.

YD.

RET

KARAR

DAVANIN REDDİ (2014/8427 K.)

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

1)Başbakanlık (Devlet Personel Başkanlığı)

2)İçişleri Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 5.Daire

DOSYA NO

2009/5364 E.

KONUSU

31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddelerinin ve Ek_1’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması.

YD.

RET

KARAR

KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞI

(Dava açıldıktan sonra yeni Yönetmelik çıkarıldığından)

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Başbakanlık

MAHKEMESİ

Danıştay 10. Daire

DOSYA NO

2010/3645 E.

KONUSU

VİP salonlarından il belediye başkanlarının yararlanması istemi.

(Talebin reddine ilişkin Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün ret cevaplarının iptali)

YD.

RET

KARAR

DAVANIN REDDİ (2014/7765 K.) 

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Ulaştırma Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 15.Daire (Eski 10. D 2009/4600 E.)

DOSYA NO

2014/1055 E.

KONUSU

16.03.2010 tarih 27523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin (Tebliğ No:60) ve ekinde yer alan Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması.

KARAR

EHLİYET YÖNÜNDEN RET

İDDK KARARI

BOZMA

KARAR

DAVANIN REDDİ (2015/2231 K.)

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Sosyal Güvenlik Kurumu

MAHKEMESİ

Danıştay 8.Daire

DOSYA NO

2010/5103 E.

KONUSU

05.04.2010 tarih ve 2010/46 sayılı SGK Genelgesinin 8. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

(Belediyelerin prim borçlarının tahsili için başlatılan dava ve takiplerin durdurulmamasına ilişkin genelge)

YD.

KABUL

YD İTİRAZ İSTEMİ

VAR

İDDK İTİRAZ SONUCU

YD İTİRAZ RET

KARAR

DAVANIN KABULÜ VE DÜZENLEMENİN İPTALİ (2015/2326 K.)

DAVALI TEMYİZİ

VAR

SON DURUM

Temyize Cevap Verildi

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Sosyal Güvenlik Kurumu

MAHKEMESİ

Danıştay 10.Daire

DOSYA NO

2010/7988 E. 2010/8381 K.

KONUSU

  • 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 16. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile
  • 21.04.2010 tarih 27559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 8. Fıkrası ile 16. Maddeye eklenen (d), (e) , (f) ve (g) bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması.

(5510/8.md. “…Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”)

KARAR

EHLİYET YÖNÜNDEN RET

TEMYİZ

TEMYİZ EDİLDİ

İDDK KARARI

BOZMA

YD

1- Tebliğin 16’ncı maddesinin  (d), (e ), (f) ve (g) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına,

2- Tebliğin 16’ncı maddesinin (a) ve (c) bentlerine ilişkin yürütmenin durdurulması talebinin reddine.

SON DURUM

Karar Bekleniyor.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

İçişleri Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 8.Daire

DOSYA NO

2011/3625 E.

KONUSU

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan ve 08 Mart 2011 gün ve 27868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD.

RET

KARAR

DAVANIN REDDİ (2016/1641 K.)

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 14.Daire

DOSYA NO

2011/16096 E.

KONUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılan ve 24 Ağustos 2011 gün ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ee) bendi, 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 23’üncü maddesinin 3,4,5 ve 6’ncı fıkraları ile 24’üncü maddesinin yedinci fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali

Y.D.

RET

KARAR

KISMİ KABUL- KISMİ RET

  • Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi ile 23’üncü maddesinin 3, 4, 5 ve 6’ncı fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptaline,
  • Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 7’nci fıkrası yönünden reddine

TEMYİZ

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

İDDK KARARI

ONAMA (2014/2799 E., 2016/2423 K.)

SON DURUM

KARAR DÜZELTME İSTENDİ

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

İçişleri Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 8.Daire

DOSYA NO

2011/8553 E.

KONUSU

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan ve 11 Eylül 2011 gün ve 28051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 20’nci maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD.

RET

KARAR

DAVANIN REDDİ (2016/1642 K.)

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Maliye Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 11.Daire

DOSYA NO

2012/5146 E.

KONUSU

161 Seri Nolu DMK Genel Tebliği’nin Yürütmesinin Durdurulması ve İptali

Y.D.

RET

KARAR

EHLİYET YÖNÜNDEN RET  

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Hazine Müsteşarlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 13.Daire

DOSYA NO

2012/1959 E.

KONUSU

Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinin geçici 4’üncü maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

RET

SON DURUM

Savcılık Düşüncesine Cevap Verildi

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Hazine Müsteşarlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 13.Daire

DOSYA NO

2012/3410 E.

KONUSU

05/09/2012 tarihli Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinin geçici 4’üncü maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

RET

SON DURUM

Savcılık Düşüncesine Cevap Verildi

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)

MAHKEMESİ

Danıştay 17. Daire (Eski 8. D 2013/3817 E.)

DOSYA NO

2015/12167 E.

KONUSU

İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”in 10’uncu maddesinin son fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

SON DURUM

Savcılık Düşüncesine Cevap Verildi

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)

MAHKEMESİ

Danıştay 15. Daire

DOSYA NO

2014/607 E. 2016/1370 K.

KONUSU

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesinin altıncı fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

KABUL

KARAR

DAVANIN KABULÜ-DÜZENLEMENİN İPTALİ

DAVALI TEMYİZ

04/08/2016

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Maliye Bakanlığı (Muhasebat Genel Müdürlüğü)

MAHKEMESİ

Ankara 14. İdare Mahkemesi

DOSYA NO

2015/275 E.

KONUSU

Büyükşehir sınırlarında tahsil edilen vergi gelirlerinden büyükşehirlere aktarılan payların eksik ödenmesine ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

RET

KARAR

İŞLEMİN İPTALİ (2017/778 K.)

DAVALI İSTİNAF

VAR

İSTİNAF YD

BİM 9. İDARİ DAVA DAİRESİ 2017/771 YD.

(İptale ilişkin idare mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması)

SON DURUM

İSTİNAF İNCELEMESİNDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 10. Daire

DOSYA NO

2016/5541 E.

KONUSU

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (7)’nci fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

KABUL

İDDK KARARI

Davalının YD itirazının REDDİNE

SON DURUM

Karar Bekleniyor