Davalar

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Başbakanlık

MAHKEMESİ

Danıştay 10. Daire

DOSYA NO

2010/3645 E.

KONUSU

VİP salonlarından il belediye başkanlarının yararlanması istemi. (talebin reddine ilişkin Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün ret cevaplarının iptali)

YD.

RET

KARAR

Davanın reddine.

SON DURUM

TEMYİZDE.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Ulaştırma Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 10.Daire

DOSYA NO

2009/5898 E.

KONUSU

11 Mart 2009 tarih 27166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında 55 Nolu Tebliğin iptali.

YD.

RET

KARAR

Davanın reddine.

SON DURUM

TEMYİZDE.

 

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

1) Başbakanlık (Devlet Personel Başkanlığı)

2) İçişleri Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 5. Daire

DOSYA NO

2009/5364 E.

KONUSU

31.05.2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddelerinin ve Ek_1’deki Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması.

YD.

RET

KARAR

 Dava açıldıktan sonra yeni Yönetmelik çıkarıldığından ‘Karar verilmesine yer olmadığına’ karar verildi.

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Maliye Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 9. Daire

DOSYA NO

2009/748 E. 2009/4695 K.

KONUSU

15.01.2009 tarih 27111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belediye Gelirleri Genel Tebliğinin (36 seri nolu) iptali ve yürütmesinin durdurulması. (Elektrik ve havagazı tüketim vergisi ile ilgili)

KARAR

37 Seri Nolu tebliğ ile yürürlükten kaldırıldığından davada KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verildi.

İDDGK KARARI

BOZMA

SON DURUM

Savcılık Düşüncesine cevap verildi.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Ulaştırma Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 10.Daire

DOSYA NO

2010/4600 E. 2010/10677 K.

KONUSU

16.03.2010 tarih 27523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğin (Tebliğ No:60) ve ekinde yer alan Karayolu Yolcu Terminali Tavan Ücret Tarifesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması.

KARAR

EHLİYET YÖNÜNDEN RET

İDDGK KARAR

BOZMA

KARAR

Davanın Reddine.

SON DURUM

TEMYİZDE.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Sosyal Güvenlik Kurumu

MAHKEMESİ

Danıştay 10.Daire

DOSYA NO

2010/7988 E. 2010/8381 K.

KONUSU

-28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin 16. Maddesinin (a) ve (c) bentleri ile -21.04.2010 tarih 27559 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5510 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 7. Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 8. Fıkrası ile 16. Maddeye eklenen (d), (e), (f) ve (g) bentlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması. (5510/8.md. “…Kamu idareleri ile bankalar, Kurumca sağlanacak elektronik altyapıdan yararlanmak suretiyle, Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol etmek ve sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri, Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.”

KARAR

EHLİYET YÖNÜNDEN RET

TEMYİZ

21.02.2011’de temyiz edildi

İDDGK KARAR

BOZMA

YD

1- Tebliğin 16’ncı maddesinin  (d), (e ), (f) ve (g) bentlerinin yürütmesinin durdurulmasına,

2- Tebliğin 16’ncı maddesinin (a) ve (c) bentlerine ilişkin yürütmenin durdurulması talebinin reddine.

SON DURUM

Karar bekleniyor.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Sosyal Güvenlik Kurumu

MAHKEMESİ

Danıştay 8.Daire

DOSYA NO

2010/5103 E.

KONUSU

05.04.2010 tarih ve 2010/46 sayılı SGK Genelgesinin 8. Maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali (Belediyelerin prim borçlarının tahsili için başlatılan dava ve takiplerin durdurulmamasına ilişkin genelge)

YD.

KABUL

İTİRAZ İLE İLGİLİ İSTEM

VAR

İDDK İTİRAZ SONUCU

İTİRAZ RET

KARAR

05.04.2010 tarih ve 2010/46 sayılı SGK Genelgesinin 8. Maddesinin İptaline.

SON DURUM

5 Ekim 2015 tarihinde temyize cevap verildi.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

İçişleri Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 8. Daire

DOSYA NO

2011/3625 E.

KONUSU

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan ve 08 Mart 2011 gün ve 27868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliği”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD.

YOK

KARAR

Davanın reddine.

SON DURUM

Temyizde.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 14.Daire

DOSYA NO

2011/16096 E.

KONUSU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca çıkarılan ve 24 Ağustos 2011 gün ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ee) bendi, 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 23’üncü maddesinin 3,4,5 ve 6’ncı fıkraları ile 24’üncü maddesinin yedinci fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali

KARAR

1- Yönetmeliğin 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi ile 23’üncü maddesinin 3,4,5 ve 6’ncı fıkralarında yer alan “bedelsiz şartı aranmaksızın” ibaresinin iptaline,

2-  Yönetmeliğin 24’üncü maddesinin 7’nci fıkrası yönünden reddine.

SON DURUM

TEMYİZDE

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

İçişleri Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 8. Daire

DOSYA NO

2011/8553 E.

KONUSU

İçişleri Bakanlığı’nca çıkarılan ve 11 Eylül 2011 gün ve 28051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 20’nci maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

KARAR

Davanın reddine.

SON DURUM

TEMYİZ AŞAMASINDA.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Maliye Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 11. Daire

DOSYA NO

2012/5146 E.

KONUSU

161 seri nolu DMK Genel Tebliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

RED

KARAR

1 Aralık 2015 tarihinde Dilekçenin Reddine.

SON DURUM

6 Mayıs 2016 tarihinde dilekçe düzenlenerek yeniden dava açıldı.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Hazine Müsteşarlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 13.Daire

DOSYA NO

2012/1959 E.

KONUSU

Aydınlatma Bedellerinin Dağıtım Şirketlerine Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Genelgesinin geçici 4’üncü maddesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali

YD

RET

SON DURUM

25 Temmuz 2014’te Savcılık Düşüncesi hakkındaki beyanlarımız sunuldu.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

MAHKEMESİ

Danıştay 17. Daire

DOSYA NO

2016/2529 E.

KONUSU

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5’inci maddesinin (7)nci fıkrasının ikinci cümlesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali.

YD

Savunmadan sonra değerlendirilecek.

SON DURUM

İncelemede.

 

DAVACI

Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

Maliye Bakanlığı

MAHKEMESİ

Ankara 14. İdare Mahkemesi

DOSYA NO

2015/275 E.

KONUSU

Büyükşehir Belediyelerine 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimini takiben gönderilen il vergi gelirlerinin, 6360 sayılı Kanuna uygun olarak gönderilmesine ilişkin talebin zımnen reddine dair işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali.

YD

Yok

SON DURUM

İkinci cevap verildi.

 

DAVACI

 Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

1- Sağlık Bakanlığı

2-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

MAHKEMESİ

Danıştay 15. Daire

DOSYA NO

2014/607 E.

2016/1370 K.

KONUSU

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasının yürütmesinin durdurulması ve iptali.

YD

Var

SON DURUM

Davanın kabulüne.

 

DAVACI

 Türkiye Belediyeler Birliği

DAVALI

 Sağlık Bakanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

DOSYA NO

2015/12167 E.

MAHKEMESİ

Danıştay 17. Dairesi

KONUSU

07 Mart 2013 tarihli ve 28580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 7’nci maddesi ile değiştirilen, 17 Şubat 2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”in 10’uncu maddesinin son fıkrasının üçüncü ve dördüncü cümlelerinin Anayasa’ya ve ilgili diğer mevzuata aykırı olması nedeniyle öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemidir.

YD

Yok

SON DURUM

Savcı düşüncesine görüş verildi.