6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

 • 2’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (b), (g) ve (ı) bentleri,
 • 3’üncü maddesinin (1) inci fıkrası,
 • 5’inci maddesi,
 • 6’ncı md.nin (1)’inci fıkrası,
 • 9’uncu mad.nin (1)’inci fıkrası,
 • 11’inci mad.nin (1)’inci fıkrasının (ç) bendi,
 • 12’nci mad.nin (3)’üncü fıkrası,
 • 25’inci md.nin (4-5)’inci fıkraları,
 • 29’uncu mad.nin (2,3,5)’inci fıkraları,
 • 33’üncü mad.nin (3,4)üncü fıkraları,
 • 41’inci mad.nin (1,2,3,5)inci fıkraları,
 • 43’üncü mad.nin (2,4) üncü fıkraları,
 • 58’inci mad.nin (2,3)’üncü fıkraları,
 • 60’ıncı mad.nin (6)’ncı fıkrası,
 • 61’inci mad.nin (3,5) inci fıkraları,
 • 62’nci mad.nin (1)’inci fıkrası,
 • 63’üncü madde,
 • 72’nci mad.nin (1)’inci fıkrası,
 • 73’üncü mad.nin (1)’inci fıkrası,
 • 74’üncü mad.nin (1)’inci fıkrası,

Geçici 6’ncı Mad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2015 tarihli ve 29529 sayılı Resmi Gazete

Grev ve lokavt yasakları

MADDE 62-(1) Can ve mal kurtarma işlerinde; cenaze işlerinde ve mezarlıklarda; şehir şebeke suyu, elektrik, doğal gaz, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde; bankacılık hizmetlerinde; Millî Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde; kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde ve hastanelerde grev ve lokavt yapılamaz.

(2) Bakanlar Kurulu, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü işyerlerinde grev ve lokavtı yasaklayabilir. Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı iş günü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev ve lokavt uygulamasına devam edilir.

(3) Başladığı yolculuğu yurt içindeki varış yerlerinde bitirmemiş deniz, hava, demir ve kara ulaştırma araçlarında grev ve lokavt yapılamaz.