6245 sayılı Harcırah Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

33’ünci maddenin (d) fıkrası

(... ve her defasında on gün ile sınırlı olmak ...) ibaresi

 

25.11.2015

 

2015/13

 

2015/108

 

15 Aralık 2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazete