2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Maddeler

K. Tarihi

Esas No

Karar No

Resmi Gazete

20/B maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendi

19/03/2015 RET

2014/189

2015/32

21/05/20105 tarihli ve 29362 sayılı

28

10/07/2013

2012/107

2013/90

22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı