Yüksek Lisans Programları

 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

MAHALLİ İDARELER VE YERİNDEN YÖNETİM TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Ön kayıt ve aday listesi

  1. Birlik, bu protokol kapsamındaki programlara kayıt yaptırmak isteyen adaylar için, Üniversite’nin açıklayacağı akademik takvimi dikkate alarak uygun araçlarla duyuru yapar. Başvurular, adaylar tarafından Üniversiteye yapılır.
  2. Üniversite, bu protokoldeki kriterler ve yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde başvuranlar arasından herhangi bir puan türünde ve geçerli ALES puanı (% 50) ve lisans mezuniyet genel akademik not ortalaması (% 50) dikkate alınarak asıl ve yedek listeyi belirler.
  3. Değerlendirme sonucu programa kabul edilen aday listesi, kesin kayıt tarihinden en geç 5 gün önce Birliğe gönderilir. Birlik adına ayrılan kontenjanların aday listesinin onaylanmasından sonra, programlara kabul edilen adaylar, Birlik ve Üniversite tarafından ilan edilir.
  4. Kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları belirlenen tarihlerde yapılır. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

 

Öğrenci başvuru koşulları

  1. Protokol kapsamında bu tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak olan kişilerin, Birlik, belediye ve bağlı idarelerin, yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.
  2. Protokol kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarına hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerinden mezun olan personele öncelik tanınarak kontenjan oluşturulacaktır.
  3. Birlik tarafından, Protokol kapsamından yararlanmak isteyen tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak olan aday kişilerde ALES’ ten herhangi bir puan türünden en az 55 puan alma şartı aranacaktır.
  4. Protokol kapsamında II. öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak kişilerin başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

Tarafların yükümlülükleri

 (1)Birliğin Yükümlülükleri:

a) Protokol kapsamında yapılacak olan lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını üye belediyelere duyurmak, programla ilgili afiş ve broşürlerin dağıtımını sağlamak ve yüksek düzeyde katılım için gerekli tanıtımı yapmak.

b) Belediyelerden “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı”na toplam 15 öğrencinin katılmasını sağlamak.

c) Öğrenim bedeli ve harçlarından yükseköğrenim programı süresince öğrencilerin seçecekleri derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayıları esas alınarak, Üniversite’nin lisansüstü programlarından mezuniyet için gerekli ders AKTS sayısı kadar ödeme yapmak. [Bu sayı, her halde tezsiz yüksek lisans için 90 AKTS (60 AKTS/30 kredi ders ve 30 AKTS bitirme projesi) sayısını geçemez]. Üniversite’nin mevzuatında yapılan değişikliklerle, programlardan mezuniyet için gerekli azami ders AKTS sayısında artma veya azalma olması halinde, durum Birliğe bildirilir. AKTS sayısında artma veya azalma olması öğrenci başına ödenecek miktarı değiştirmez.

ç) Toplam öğrenim ücretinin, % 75’i Birlik tarafından; % 25’i ise Öğrenci tarafından karşılanacaktır. Her dönem her öğrenci için ödenecek öğrenim ücretinin % 75’i Birlik tarafından Üniversitenin banka hesabına yatırılacak olup kalan tutar ise (% 25)  Öğrenci tarafından Üniversitenin hesabına yatırılacaktır. Birlik, her dönem her Öğrenci için fatura edilen/tahakkuk eden öğrenim ücretinin % 75’inden sorumludur. Kalan % 25’lik tutarın karşılanması ya da takip ve tahsil sürecinde Birliğin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

(2) Üniversite’nin Yükümlülükleri:

a) Lisansüstü eğitim-öğretimi kapsamında Üniversite'yi ilgilendiren tüm yazışmaları yürütmek.

b) Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları ile ilgili duyuru, afiş ve broşürlerin tasarımı ve basılmasını sağlamak.

c) Her eğitim-öğretim döneminde Birlik ve Üniversite tarafından mutabakat sağlanan kontenjanlar ve Birlik tarafından talep edilebilecek ek kontenjanlar dâhilinde lisansüstü eğitim-öğretim için isimleri bildirilen adayların sıralamalarını yapmak ve kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan adayları tespit etmek.

ç) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programından yararlanacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yüksek lisans yönetmeliğine uygun olarak eğitim-öğretim ve araştırmalarını başarıyla tamamlamaları için gerekli akademik ortamı sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını yapacak öğrencilere bu alanlarda danışmanlık hizmeti verecek lisansüstü eğitim-öğretim koordinatörü ve en az bir personel görevlendirmek ve öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.

e) Öğrencilerin ders konuları başta olmak üzere ödev ve proje konularının belediyelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek şekilde seçilmesine özen göstermek.

f) Protokol kapsamında Üniversite tarafından belirlenen ve Birlik tarafından da onaylanan öğrencilere örgün ve/veya uzaktan öğrenim yöntemiyle (internet üzerinden) tezsiz yüksek lisans eğitim hizmeti vermek.

g) Eğitim-öğretim programının organizasyon işlerinin izlenerek, karşılaşılabilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Öğrencilerle sürekli anket yaparak ve öğrencilerin talep, şikâyet ve beklentilerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri web formlar açarak, eğitim kalitesini yükseltmek için tedbirler almak ve sonuçlarını Birlik’le paylaşmak.

h) Akademik takvimi, ders yılının (dönemin) başlamasından en az 30 (otuz) gün önce Birliğe bildirmek.

ı) Öğrencilerin dönemsel aldığı ders AKTS sayısı, ders devam, disiplin ve başarı durumları ile öğrencilerin transkriptlerini, dönem sonundan itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Birliğe bildirmek.

i) Mülakat komisyonu tarafından uygun görülen ve üzerinde görüş birliğine varılan öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

j) Lisansüstü eğitime alınan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar başvurmaları halinde üniversite tarafından yürütülen Erasmus-Sokrates gibi öğrenci değişim programları ile diğer programlardan yararlanma konusunda diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacak olup, bu kapsamda koşulların uygun olması ve Birlik tarafından onaylanması halinde yabancı ülkelerde bir dönem eğitim alma imkânından yararlandırılabilecektir.

k) Öğrenim ücretinin öğrenci tarafından karşılanacak olan %25’lik bölümüne ait ödeme süreci ile bu süreçteki takip ve tahsil işlemleri Üniversitenin sorumluluğundadır.

Her dönem Birliğe ödeme dosyaları ile birlikte Öğrencilerin transkriptleri, mezun olanların mezuniyet belgeleri, vb belgeler de gönderilecektir.

l) Bu protokolün 9’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde öğrenci tarafından Üniversiteye yapılacak bildirim Üniversite tarafından gecikmeksizin Birliğe bildirilecektir.

 

(3) Öğrencilerin Yükümlülükleri:

a) Toplam öğrenim ücretinin, % 75’i Birlik tarafından; % 25’i ise Öğrenci tarafından karşılanacaktır.

Programın normal bitirme süresi 3 dönemdir (her dönem 30 AKTS olmak üzere toplam 90 AKTS). Yüksek Lisans Programı normal bitirme süresinde tamamlanamadığı takdirde takip eden süreler için Birliğimizden öğrenciler adına Üniversiteye herhangi bir öğrenim ücreti ödemesi yapılmayacaktır. 3 dönemin aşılması durumunda aşılan her bir dönem için Üniversiteye yapılacak ödemelerin tamamı öğrencinin kendisi tarafından karşılanacaktır.

b) Birlikçe uygun görülen sebepler dışında; mazeretsiz olarak programın bırakılması veya İlk kayıt tarihinden itibaren 4 yıl içerisinde mezun olunamaması veya Üniversite yüksek lisans yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında Üniversiteden ilişiğinin kesilmesi hallerinde o tarihe kadar öğrenci için yapılan tüm öğrenim ücreti Birlik tarafından öğrenciden tahsil edilecektir.

c) Öğrenci tarafından seçmeli fazla ders alınmasından dolayı ders AKTS sayısının aşılması halinde fazla derslere ait öğrenim ücretleri ile öğrencinin başarısız olması nedeniyle tekrar aldığı derslere ait öğrenim ücreti öğrenci tarafından ödenir. Bu miktar, derslerin tekrar edildiği veya fazla dersin alındığı yıl için protokol kapsamında yüksek lisans öğrenimi için alınacak öğrenim ücretinin AKTS başına düşen tutarını aşmamak üzere üniversitenin AKTS başına uyguladığı öğrenim bedeli tutarının 1/3’ü esas alınarak hesaplanır.

ç) Eğitim-öğretim sırasında Üniversite tarafından örgün ve/veya internet ortamında sunulan ders materyalleri dışındaki ders materyali, kitap ve diğer kaynaklar adaylar tarafından karşılanır.

d) Lisansüstü eğitimine başlayan öğrencinin İdare’den (Birlik, belediye ve bağlı kuruluşlar ile bunların iştiraklerinden) ayrılması halinde, ayrıldığı tarihten itibaren Üniversiteyi ve Türkiye Belediyeler Birliğini bilgilendirmek ve öğrenim ücretini protokol kapsamındaki tarife üzerinden kendisi ödemek koşuluyla eğitim programını sürdürebilecektir.