Yüksek Lisans Programları

“Kentsel Sistemler Ve Ulaştırma Yönetimi”
Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz)

Tezli ve tezsiz yüksek lisans program seçenekleri bulunan Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.

Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programının amacı, dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olmuş bireylere kentleşme ve ulaştırma sistemleri alanlarında yüksek lisans düzeyinde bilgi ve birikimlerin aktarılmasıyla uzmanlık kazandırmaktır. Hızla artan nüfusa oranla şehirlerde meydana gelen çeşitli kentleşme ve ulaştırma sistemi problemleri meydana gelmektedir. Yaşanan sıkıntıların giderilmesi açısından birçok küçük ve büyük ölçekli kentleşme ve ulaştırma projeleri yapılmakta ve yapılmaya devam edilmektedir. Bu gibi projelerin başlangıcından bitişine kadar olan süreçte, yetkin, bilimsel çözümler üretebilecek milli insan kaynağı yetiştirmek bu yüksek lisans programının amaçlarındandır. Ayrıca, kariyerini geliştirmek isteyen bireylere ulaştırma sistemlerinin planlanması, işletilmesi ve kentsel gelişim ile ulaştırma planlamasının nasıl yürütülmesine yönelik olarak yenilikçi fikirler sunarak yardımcı olacaktır.

Program, genel mühendislik, planlama, işletme gibi çoklu disiplinli bir program özelliği taşımaktadır. Bu programdan mezun olacak kişiler, yönetici veya teknik eleman pozisyonlarında bir projenin hazırlanması, yönetilmesi, uygulanması, karar alma süreçleri gibi konularda da yetkinlik kazanacaktır.
Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Yüksek Lisans Programı,

 • Ulaştırma alanında kendisini geliştirmek, bilgi ve birikimini artırmak veya yöneltmek isteyen,
 • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda üst düzey yönetim kademelerini hedefleyen,
 • Çalıştığı kurum ve kuruluşlarda yürüttüğü veya yetkisi dâhilinde sürdürülen projelere hâkim olmak isteyen,
 • Kentsel ve ulaştırma alanlarında ülkemizde uygulanan veya uygulanmasına ve yapımına devam edilen mega projelerde çalışmak, görev almak isteyen kişileri hedeflemektedir.

Belediye çalışanlarına yönelik oluşturulan programda,

 • Kentleşme,
 • Kent planlaması, peyzaj,
 • Afet yönetimi,
 • Trafik yönetimi ve kontrolü,
 • Ulaştırma mühendisliği ve planlama,
 • Ulaştırma ekonomisi vb. konularda zengin bir ders programı bulunmaktadır.

Programın tamamı İstanbul’da gerçekleştirilecektir (Hafta içi mesai saatleri dışında ve Cumartesi günü).

Protokol kapsamında yüksek lisans (tezli-tezsiz) ve doktora programına başvuracak olan, Birlik, belediye ve bağlı idarelerin, yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları ve ayrıca başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlar:

 • Türkiye Belediyeler Birliği tarafından daha önce herhangi bir lisansüstü programa yerleştirilmemiş olmak,
 • ALES Sayısal notunun en az 55 olması, ALES i olmayan öğrenciler programa kabul edilmeyecektir.
 • Üniversitelerin dört yıllık ilgili lisans programından başarıyla mezun olmak.
 • Program koordinatörlüğü tarafından yapılacak mülakatta başarılı olmak.
 • Programa kabulü halinde Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hazırlanan taahhütnameyi imzalamak.
 • Belediyelere bağlı iştiraklerde çalışan kişiler bu bursdan faydalanabilir.

 

ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Protokol kapsamında programa başvuracak olan kişilerin, Birlik, belediyeler ve belediyelere bağlı idareler ile bunların iştiraklerinin yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

Protokol kapsamındaki programa siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme ve sosyal bilimler alanında faaliyet gösteren diğer fakültelerden mezun olan personele öncelik tanınarak kontenjan oluşturulacaktır.

Protokol kapsamındaki programa başvuracak kişilerin, Üniversite’nin lisansüstü eğitim konusunda tabi olduğu mevzuatta belirlenen şartları taşımaları gerekir.

Tarafların yükümlülükleri

Birliğin Yükümlülükleri:

a) Protokol kapsamında yapılacak olan lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını üye belediyelere duyurmak, programla ilgili afiş ve broşürlerin dağıtımını sağlamak ve yüksek düzeyde katılım için gerekli tanıtımı yapmak.

b) Protokol kapsamında, tezli yüksek lisans programına alınacak lisansüstü öğrencilerin Birlik tarafından uygun görülmesi halinde, yurtiçi ve yurt dışında yapacakları tez araştırmalarının belediye ve bağlı kuruluşlar bünyesinde projelendirilmesi ve yürütülmesine imkânlar dâhilinde mali, teknik ve lojistik destek sağlamak.

c) Belediyelerden her dönemde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programına başvurular dikkate alınarak Birlik ve Üniversitenin karşılıklı mutabakatı ile her dönem için belirlenecek öğrencilerin programa katılmasını sağlamak.

ç) Öğrenim bedeli ve harçlarından Yükseköğrenim programı süresince öğrencilerin seçecekleri derslerin kredi sayıları esas alınarak, Üniversite’nin lisansüstü programlarından mezuniyet için gerekli ders kredi sayısı kadar ödeme yapmak. Bu sayı, her halde tezsiz yüksek lisans için 30 ders kredisi (10 ders ve dönem projesi), tezli yüksek lisans için 24 ders kredisi (8 ders, seminer ve tez çalışması) sayısını geçemez. Üniversite’nin mevzuatında yapılan değişikliklerle, programlardan mezuniyet için gerekli azami ders kredi sayısında artma veya azalma olması halinde, durum Birliğe bildirilir. Kredi sayısında artma veya azalma olması öğrenci başına ödenecek miktarı değiştirmez.

Üniversite’nin Yükümlülükleri:

a) Lisansüstü eğitim-öğretimi kapsamında Üniversite'yi ilgilendiren tüm yazışmaları yürütmek.

b) Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları ile ilgili duyuru, afiş ve broşürlerin tasarımı ve basılmasını sağlamak.

c) Her eğitim-öğretim yılı veya döneminde Birlik ve Üniversite tarafından mutabakat sağlanan kontenjanlar ve Birlik tarafından talep edilecek ek kontenjanlar dâhilinde lisansüstü eğitim-öğretim için isimleri bildirilen adayların sıralamalarını yapmak ve kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan adayları tespit etmek.

ç) Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi yüksek lisans programından yararlanacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yüksek lisans yönetmeliğine uygun olarak “ana hizmet alanları”, “mevzuat” ve “vizyon” ana gruplarından oluşan “Belediye Akademisi” Birlik ders kataloğunda derslerle uyumlu olarak eğitim-öğretim ve araştırmalarını başarıyla tamamlamalarını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını yapacak öğrencilere bu alanlarda danışmanlık hizmeti verecek lisansüstü eğitim-öğretim koordinatörü ve en az bir personel görevlendirmek ve öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.

e) Öğrencilerin ders konuları başta olmak üzere tez, ödev ve proje konularının belediyelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek şekilde seçilmesine özen göstermek.

f) Protokol kapsamında Birlik tarafından belirlenen öğrencilere örgün ve/veya uzaktan öğrenim yöntemiyle (internet üzerinden) tezsiz yüksek lisans eğitim hizmeti vermek.

g) Eğitim-öğretim programının organizasyon işlerinin izlenerek, karşılaşılabilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Öğrencilerle sürekli anket yaparak ve öğrencilerin talep, şikâyet ve beklentilerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri web formlar açarak, eğitim kalitesini yükseltmek için tedbirler almak ve sonuçlarını Birlik’le paylaşmak.

h) Akademik takvimi, ders yılının (dönemin) başlamasından en az 30 (otuz) gün önce Birliğe bildirmek.

ı) Öğrencilerin dönemsel aldığı ders kredi sayısı, ders devam, disiplin ve başarı durumları ile öğrencilerin transkriptlerini, dönem sonundan itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Birliğe bildirmek.

i) Mülakat komisyonu tarafından uygun görülen ve üzerinde görüş birliğine varılan öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

j) Lisansüstü eğitime alınan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar başvurmaları halinde üniversite tarafından yürütülen Erasmus-Sokrates gibi öğrenci değişim programları ile diğer programlardan yararlanma konusunda diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacak olup, bu kapsamda koşulların uygun olması ve Birlik tarafından onaylanması halinde yabancı ülkelerde bir dönem eğitim alma imkânından yararlandırılabilecektir.

k) Her öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu krediyi hesaplayıp Birliğe fatura etmek.

l) Öğrenciler tarafından hazırlanan proje veya tezlerin onaylanmış birer nüshalarının Birliğe ulaştırmak.

 

Öğrencilerin Yükümlülükleri:

a) Tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına ilk kayıt tarihinden itibaren tezsiz programa kayıt yaptıran öğrenciler için 3 dönemde, tezli programa kayıt yaptıran öğrenciler 6 dönemde, doktora programa kayıt yaptıran öğrenciler ise 10 dönemde kredilerini tamamlamak zorundadır. Öğrencinin bu süre içerisinde eğitimini tamamlamaması halinde, öğrenci için ödenen tüm katkı payı ve öğretim ücreti kendisinden yasal faizi ile tahsil edilecektir.

b) İlk kayıt tarihinden itibaren, Birlikçe uygun görülen sebepler dışında mazeretsiz olarak eğitime başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi veya üniversite yüksek lisans yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde o tarihe kadar öğrenci için yapılan katkı payı ve öğretim ücreti kendisinden tahsil edilecektir.

c) Öğrenci tarafından seçmeli fazla ders alınmasından dolayı ders kredi sayısının aşılması halinde fazla derslere ait kredi ücretleri ile öğrencinin başarısız olması nedeniyle tekrar aldığı derslere ait ücretler öğrenci tarafından ödenir. Bu miktar, derslerin tekrar edildiği veya fazla dersin alındığı yıl için protokol kapsamında yüksek lisans öğrenimi için alınacak harcın kredi başına düşen harç tutarını aşmamak üzere üniversitenin kredi başına uyguladığı harç tutarının 1/3’ü esas alınarak hesaplanır.

ç) Eğitim-öğretim sırasında Üniversite tarafından örgün ve/veya internet ortamında sunulan ders materyalleri dışındaki ders materyali, kitap ve diğer kaynaklar adaylar tarafından karşılanır.

d) Lisansüstü eğitimine başlayan öğrencinin İdare’den (Birlik, belediye ve bağlı kuruluşlardan emeklilik, belediyeden merkezi idare kapsamında kuruma nakil, seçimle göreve gelenler için tekrar seçilememe vb durumlar) ayrılması halinde, öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerini, öğrenim ve harç bedelini protokol kapsamındaki tarife üzerinden ayrıldığı tarihten itibaren üniversiteyi bilgilendirmek ve kendisi ödemek koşuluyla sürdürebilecektir.

e) Toplam öğrenim ücretinin %25’ini, lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatı çerçevesinde karşılamak. Öğrenci tarafından karşılanacak % 25’lik kısım, Protokolde belirlenen öğrenim ücretinin % 25’idir.