Yüksek Lisans Programları

ÖN KAYIT VE ADAY LİSTESİ

 (1) Birlik, bu protokol kapsamındaki programlara kayıt yaptırmak isteyen adaylar için, Üniversite’nin açıklayacağı akademik takvimi dikkate alarak uygun araçlarla duyuru yapar. Başvurular adaylar tarafından Üniversiteye şahsen yapılır.

(2) Üniversite, bu protokoldeki kriterler ve yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde uygun adaylar arasından mülakat yapmak suretiyle asıl ve yedek liste belirler.

(3) Mülakat sonucu programa kabul edilen aday listesi, kesin kayıt tarihinden en geç 5 gün önce Birliğe gönderilir. Birlik tarafından aday listesinin onaylanmasından sonra, programlara kabul edilen adaylar, Birlik ve Üniversite tarafından ilan edilir.

(4) Adayların Üniversite’ye başvurusu üzerine kesin kayıt yapılır. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.           

 

ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

 (1) Protokol kapsamında tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak olan; Birlik, belediye ve bağlı idarelerin, yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları ve ayrıca başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 (1) Birliğin Yükümlülükleri:

a) Protokol kapsamında yapılacak olan lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını üye belediyelere duyurmak, programla ilgili afiş ve broşürlerin dağıtımını sağlamak ve yüksek düzeyde katılım için gerekli tanıtımı yapmak.

b) Protokol kapsamında, tezli yüksek lisans programına alınacak lisansüstü öğrencilerin Birlik tarafından uygun görülmesi halinde, yurtiçi ve yurt dışında yapacakları tez araştırmalarının belediye ve bağlı kuruluşlar bünyesinde projelendirilmesi ve yürütülmesine imkânlar dâhilinde mali, teknik ve lojistik destek sağlamak.

c) “Kent Çalışmaları ve Yönetimi” yüksek lisans programına 2012-2013 akademik yılı güz yarıyılında 50 öğrenci, müteakip dönem ve yıllarda tarafların karşılıklı kararı ile belirlenecek sayıda öğrencinin katılmasını sağlamak.

ç) Bu protokolde belirtilen hükümler gereğince kişi başı ödenecek öğrenim bedeli 8.000,00 TL (sekiz bin lira) (KDV dâhil) olup, 2013-2014 öğrenim yılı güz dönemi ve müteakip yıllardan itibaren yüksek lisansa başlayanlar için ödenecek öğrenim bedeli ise, bir önceki yıl öğrenim bedeli tutarının aynı yıla ilişkin yıllık TÜFE ve ÜFE oranlarının toplamının ortalamaları baz alınarak belirlenecektir. Ödeme yükümlülüğü her bir öğrencinin öğrenim ücretinin Üniversite tarafından Birliğe fatura edilmesinden sonra başlar. 

(2) Üniversite’nin Yükümlülükleri:

a) Lisansüstü eğitim-öğretimi kapsamında Üniversite'yi ilgilendiren tüm yazışmaları yürütmek.

b) Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları ile ilgili duyuru, afiş ve broşürlerin tasarımı ve basılmasını sağlamak.

c) Her eğitim-öğretim yılı veya döneminde Birlik ve Üniversite tarafından mutabakat sağlanan kontenjanlar ve Birlik tarafından talep edilecek ek kontenjanlar dâhilinde lisansüstü eğitim-öğretim için isimleri bildirilen adayların sıralamalarını yapmak ve kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan adayları tespit etmek.

ç) “Kent Çalışmaları ve Yönetimi” yüksek lisans programından yararlanacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yüksek lisans yönetmeliğine uygun olarak eğitim-öğretim ve araştırmalarını başarıyla tamamlamalarını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını yapacak öğrencilere bu alanlarda danışmanlık hizmeti verecek lisansüstü eğitim-öğretim koordinatörü ve en az bir personel görevlendirmek ve öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.

e) Öğrencilerin ders konuları başta olmak üzere tez, ödev ve proje konularının belediyelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek şekilde seçilmesine özen göstermek.

f) Protokol kapsamında Birlik tarafından belirlenen öğrencilere örgün ve/veya uzaktan öğrenim yöntemiyle (internet üzerinden) tezsiz yüksek lisans eğitim hizmeti vermek.

g) Eğitim-öğretim programının organizasyon işlerinin izlenerek, karşılaşılabilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Öğrencilerle anket yaparak ve öğrencilerin talep, şikâyet ve beklentilerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri web formlar açarak, eğitim kalitesini yükseltmek için tedbirler almak ve sonuçlarını Birlik’le paylaşmak.

h) Akademik takvimi, ders yılının (dönemin) başlamasından en az 30 (otuz) gün önce Birliğe bildirmek.

ı) Öğrencilerin dönemsel aldığı ders kredi sayısı, ders devam,  disiplin ve başarı durumları ile öğrencilerin transkriptlerini, dönem sonundan itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Birliğe bildirmek.

i) Mülakat komisyonu tarafından uygun görülen ve üzerinde görüş birliğine varılan öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

j) Lisansüstü eğitime alınan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar başvurmaları halinde üniversite tarafından yürütülen Erasmus-Sokrates gibi öğrenci değişim programları ile diğer programlardan yararlanma konusunda diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacak olup, bu kapsamda koşulların uygun olması ve Birlik tarafından onaylanması halinde yabancı ülkelerde bir dönem eğitim alma imkânından yararlandırılabilecektir.

k) Her öğrencinin ilgili dönemde almış olduğu krediyi hesaplayıp Birliğe fatura etmek.

(3) Öğrencilerin Yükümlülükleri:

a) Öğrenci, tezli-tezsiz yüksek lisans programlarına ilk kayıt tarihinden itibaren her halükarda 4 (dört) yıl, doktora için 6 (altı) yıl içerisinde kredilerini tamamlamak zorundadır. Öğrencinin bu süre içerisinde eğitimini tamamlamaması halinde, öğrenci için ödenen öğrenim ücreti kendisinden Birlik tarafından tahsil edilecektir.

b) İlk kayıt tarihinden itibaren, Birlikçe uygun görülen sebepler dışında öğrenci tarafından mazeretsiz olarak eğitime başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi veya üniversite yüksek lisans yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde o tarihe kadar öğrenci için yapılan öğrenim ücreti kendisinden tahsil edilecektir.

c) Öğrenci tarafından seçmeli fazla ders alınmasından dolayı ders kredi sayısının aşılması halinde fazla derslere ait kredi ücretleri ile öğrencinin başarısız olması nedeniyle tekrar aldığı derslere ait ücretler ile tez-proje-seminer teslimine ait süre gecikmeleri öğrenci tarafından ödenir. Bu miktar, derslerin tekrar edildiği veya fazla dersin alındığı yıl için protokol kapsamında yüksek lisans öğrenimi için alınacak öğrenim bedelinin kredi başına düşen tutarı esas alınarak hesaplanır.

ç) Eğitim-öğretim sırasında Üniversite tarafından örgün ve/veya internet ortamında sunulan ders materyalleri dışındaki ders materyali, kitap ve diğer kaynaklar öğrenci tarafından karşılanır.

d) Lisansüstü eğitimine başlayan öğrencinin İdare’den (Birlik, belediye ve bağlı kuruluşlardan) ayrılması halinde, öğrenci eğitim-öğretim faaliyetlerini, öğrenim bedelini protokol kapsamındaki tarife üzerinden ayrıldığı tarihten itibaren üniversiteyi bilgilendirmek ve kendisi ödemek koşuluyla sürdürebilecektir.