Yüksek Lisans Programları

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

KENTSEL TASARIM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Ön kayıt ve aday listesi

(1) Birlik, bu protokol kapsamındaki programlara kayıt yaptırmak isteyen adaylar için, Üniversite’nin açıklayacağı akademik takvimi dikkate alarak uygun araçlarla duyuru yapar. Başvurular adaylar tarafından Üniversiteye yapılır.

(2) Üniversite, bu protokoldeki kriterler ve yürürlükteki düzenlemeler çerçevesinde başvuranlar arasından mülakat yapmak suretiyle asıl ve yedek listeyi belirler. Birlik tarafından, gerekli görülmesi halinde, mülakat komisyonuna üye görevlendirilebilir.

(3) Mülakat sonucu programa kabul edilen aday listesi, kesin kayıt tarihinden en geç 5 gün önce Birliğe gönderilir. Birlik tarafından aday listesinin onaylanmasından sonra, programlara kabul edilen adaylar, Birlik ve Üniversite tarafından ilan edilir.

(4) Adayların Üniversite’ye başvurusu üzerine kesin kayıt yapılır. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.


Öğrenci başvuru koşulları

(1) Protokol kapsamında bu tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak olan kişilerin, Birlik, belediye ve bağlı idarelerin, yönetici, teknik ve idari personeli ile seçilmiş mensuplarının hâlihazırda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.

(2) Kentsel Tasarım Yüksek Lisans (tezsiz) Programı disiplinler arası bir programdır. Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programına, Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Peyzaj Mimarlığı ve Kentsel Tasarım Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Orman Mühendisliği ve Ziraat Mühendisliği bölümü, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, İnşaat Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği, Jeodezi ve Fotoğrametri, Jeoloji Mühendisliği ve Harita Mühendisliği Lisans programlarından mezun olan öğrencileri başvurabilecektir.

(3) Birlik tarafından, Protokol kapsamından yararlanmak isteyen tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak olan aday kişilerde ALES’ten sayısal puan türünden en az 55 puan alma şartı aranacaktır.

(4)  Protokol kapsamında tezsiz yüksek lisans programlarına başvuracak kişilerin başvurulan lisansüstü programla ilgili Üniversite’nin tabi olduğu mevzuatta belirlenen kabul şartlarını taşımaları gerekmektedir.


Tarafların yükümlülükleri

(1) Birliğin Yükümlülükleri:

a) Protokol kapsamında yapılacak olan lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını üye belediyelere duyurmak, programla ilgili afiş ve broşürlerin dağıtımını sağlamak ve yüksek düzeyde katılım için gerekli tanıtımı yapmak.

b) Belediyelerden Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Programı’nda her dönem (bahar ve güz dönemi) karşılıklı mutabakat sağlamak koşuluyla en fazla 20 öğrencinin katılmasını sağlamak.

c) Öğrenim bedeli ve harçlarından Yüksek Öğrenim Programı süresince öğrencilerin seçecekleri derslerin AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) sayıları esas alınarak, Üniversite’nin lisansüstü programlarından mezuniyet için gerekli ders AKTS sayısı kadar ödeme yapmak.


(2) Üniversite’nin Yükümlülükleri
:

a) Lisansüstü eğitim-öğretimi kapsamında Üniversite'yi ilgilendiren tüm yazışmaları yürütmek.

b) Lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma çalışmaları ile ilgili duyuru, afiş ve broşürlerin tasarımı ve basılmasını sağlamak.

c) Her eğitim-öğretim döneminde Birlik ve Üniversite tarafından mutabakat sağlanan kontenjanlar ve Birlik tarafından talep edilecek ek kontenjanlar dâhilinde lisansüstü eğitim-öğretim için isimleri bildirilen adayların sıralamalarını yapmak ve kesin kayıt yaptırma hakkı kazanan adayları tespit etmek.

ç) Kentsel Tasarım Tezsiz Yüksek Programı’ndan yararlanacak öğrencilerin Yükseköğretim Kurulunun belirlediği yüksek lisans yönetmeliğine uygun olarak eğitim-öğretim ve araştırmalarını başarıyla tamamlamalarını sağlamak.

d) Eğitim-öğretim ve araştırma çalışmalarını yapacak öğrencilere bu alanlarda danışmanlık hizmeti verecek lisansüstü eğitim-öğretim koordinatörü ve en az bir personel görevlendirmek ve öğrencilerin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olmak.

e) Öğrencilerin ders konuları başta olmak üzere ödev ve proje konularının belediyelerin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek şekilde seçilmesine özen göstermek.

f) Protokol kapsamında Birlik tarafından belirlenen öğrencilere örgün ve/veya uzaktan öğrenim yöntemiyle (internet üzerinden) tezsiz yüksek lisans eğitim hizmeti vermek.

g) Eğitim-öğretim programının organizasyon işlerinin izlenerek, karşılaşılabilecek aksaklıkların giderilmesi için gerekli önlemleri almak.

ğ) Öğrencilerle sürekli anket yaparak ve öğrencilerin talep, şikâyet ve beklentilerini kolaylıkla ulaştırabilecekleri web formlar açarak, eğitim kalitesini yükseltmek için tedbirler almak ve sonuçlarını Birlik’le paylaşmak.

h) Akademik takvimi, ders yılının (dönemin) başlamasından en az 30 (otuz) gün önce Birliğe bildirmek.

ı) Öğrencilerin dönemsel aldığı ders AKTS sayısı, ders devam, disiplin ve başarı durumları ile öğrencilerin transkriptlerini, dönem sonundan itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde Birliğe bildirmek.

i) Mülakat komisyonu tarafından uygun görülen ve üzerinde görüş birliğine varılan öğrencilerin lisansüstü eğitim ve öğretiminin uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

j) Lisansüstü eğitime alınan öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanlar başvurmaları halinde üniversite tarafından yürütülen Erasmus-Sokrates gibi öğrenci değişim programları ile diğer programlardan yararlanma konusunda diğer öğrencilerle aynı haklara sahip olacak olup, bu kapsamda koşulların uygun olması ve Birlik tarafından onaylanması halinde yabancı ülkelerde bir dönem eğitim alma imkânından yararlandırılabilecektir.


(3) Öğrencilerin Yükümlülükleri:

a) Öğrenci, tezsiz yüksek lisans programına ilk kayıt tarihinden itibaren her halükarda 3 (üç) yıl içerisinde AKTS’lerini tamamlamak zorundadır. Öğrencinin bu süre içerisinde eğitimini tamamlamaması halinde, öğrenci için ödenen tüm katkı payı ve öğretim ücreti kendisinden tahsil edilecektir.

b) İlk kayıt tarihinden itibaren, Birlikçe uygun görülen sebepler dışında mazeretsiz olarak eğitime başlanmaması veya başlanıp da devam edilmemesi veya üniversite yüksek lisans yönetmeliğinde yer alan hükümler kapsamında üniversiteden ilişiğinin kesilmesi halinde o tarihe kadar öğrenci için yapılan katkı payı ve öğretim ücreti kendisinden tahsil edilecektir.

c) Öğrenci tarafından seçmeli fazla ders alınmasından dolayı ders AKTS sayısının aşılması halinde fazla derslere ait AKTS ücretleri ile öğrencinin başarısız olması nedeniyle tekrar aldığı derslere ait ücretler öğrenci tarafından ödenir. Bu miktar, derslerin tekrar edildiği veya fazla dersin alındığı yıl için protokol kapsamında yüksek lisans öğrenimi için alınacak öğrenim bedelinin AKTS başına düşen tutarını aşmamak üzere üniversitenin AKTS başına uyguladığı öğrenim bedeli tutarının 1/3’ü esas alınarak hesaplanır.

ç) Eğitim-öğretim sırasında Üniversite tarafından örgün ve/veya internet ortamında sunulan ders materyalleri dışındaki ders materyali, kitap ve diğer kaynaklar adaylar tarafından karşılanır.

d) Lisansüstü eğitimine başlayan öğrencinin İdare’den (Birlik, belediye ve bağlı kuruluşlardan) ayrılması halinde, öğrenci; eğitim-öğretim faaliyetlerini, öğrenim ve harç bedelini protokol kapsamındaki tarife üzerinden ayrıldığı tarihten itibaren üniversiteyi bilgilendirmek ve kendisi ödemek koşuluyla sürdürebilecektir.