Yüksek Lisans Programları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMI

Türkiye Belediyeler Birliği ileAnkara Üniversitesi Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı arasında yapılan eğitim işbirliği çerçevesinde; belediyelerin atanmış ve seçilmiş yöneticileri ile teknik ve idari personelden koşulları lisansüstü eğitim yapmaya uygun olanların;

 • kent ekonomisi,
 • kent yönetimi,
 • belediye mevzuatı,
 • arazi ve arsa politikası,
 • imar hukuku ve uygulamaları,
 • kaçak yapılar ve mücadele yöntemleri,
 • imar cezaları ve etkinliğinin analizi,
 • taşınmaz değerleme,
 • değer haritalarının üretimi ve ekonomik ve mali işlerde kullanılması,
 • değer esaslı imar uygulamaları,
 • proje geliştirme ve yönetimi,
 • kentsel dönüşüm politikaları ve uygulama ilkeleri ve etkileri,
 • taşınmaz yönetimi,
 • vergilendirme,
 • kamulaştırma,
 • özelleştirme,
 • kamu taşınmazları yönetimi,
 • taşınmaz bilgi sistemi,
 • kentsel altyapı projelerinin hazırlanması, değerlemesi ve denetimi,
 • proje planlama ve yönetimi ve belediyelerin finansmanı

gibi konularda master (yüksek lisans) ve doktora yapmalarına imkan tanınmıştır.

TBB’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Belediyelerden yüksek lisans için başvurmak isteyen adayların başvurularını www.tbb.gov.tr adresinden almak,
 • Başvurusu kabul edilen adayların, üniversiteye ödeyecekleri harç bedellerini karşılamak,
 • Birliğimiz tarafından belediyelerimize özgü ana hizmet alanlarına ilişkin yürütülen lisansüstü eğitim programları kapsamında eğitime devam eden öğrencilerin yurtiçi harcırah ödemelerine ilişkin değişiklik yapılmıştır. Bu kapsamda 01 Eylül 2016 tarihi itibariyle bulundukları belediyeden farklı bir şehirdeki yüksek lisans öğrenimine devam eden ya da yeni başlayan öğrencilerin sadece karayolu rayiç bedel üzerinden yol masrafları karşılanacaktır.
 • Öğrenim günlerinde öğrencilerin izinli sayılması için belediye başkanlıklarına ricada bulunmak


ÜNİVERSİTENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Belediyelerden yüksek lisans için başvurmak isteyen adayların başvurularını www.fenbilimleri.ankara.edu.tr adresinden almak,
 • Ön kayıtta kabul edilen adayları mülakata alarak asil listeyi oluşturmak,
 • Asil listedeki öğrencilerin kaydını gerçekleştirmek,
 • Lisansüstü öğrencilerin üniversite tarafından yapılacak araştırma projeleri ile yabancı ülkelerle öğrenci değişimi programlarına öncelikle katılımlarını sağlamak.


ÖĞRENCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Başvuru şartları tutan öğrenci adayları belirtilen tarihler arasında Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Üniversitesi’nin internet sitesinden ön kayıt başvurularını yapmak,
 • Ön kayıt başvurusu kabul edilen ve mülakata çağırılan adayların mülakatta da başarılı olması halinde istenilen belgeleri üniversiteye şahsen ulaştırmak,
 • Türkiye Belediyeler Birliği ile protokol imzalamak,
 • Öğrenim süresi boyunca harcırah formlarını (ayda 1 kez o aya ait olmak üzere) doldurmak ve TBB’ye ulaştırmak,
 • Başarısız olduğu dersleri tekrar alması halinde o derse ait harç ücretini karşılamak,
 • Kurum değiştirmesi ya da kurumdan ayrılması halinde durumu TBB’ye bildirmesi,
 • TBB tarafından geçerli sayılan mazeretler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenden dolayı yüksek lisans eğitiminin bırakılması halinde o ana kadar Türkiye Belediyeler Birliği’nin kendisi için yapmış olduğu tüm giderleri geri ödemek.


ÖN BAŞVURU VE MÜLAKATLAR

Lisansüstü Eğitim programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanı, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu değerlendirilir. Değerlendirmede ALES puanının % 50'si, lisans not ortalamasının % 20'si ve mülakat sonucunun % 30'u dikkate alınarak anabilim dalı akademik kurulu önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla en az toplam 65 puan alanlar arasında sıralama yapılır.

Lisansüstü eğitim programına ön başvurular ve mülakatlar Türkiye Belediyeler Birliği ve Fen Bilimleri Enstitüsünün belirleyeceği www.tbb.gov.tr ve www.fenbilimleri.ankara.edu.tr adresinde yayınlanan tarihlerde yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

A-TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

 • Lisans mezunu olmak,
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük not sisteminde en az 2 olmalıdır,
 • Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz,
 • ALES (Herhangi bir puan türünden) en az ≥55 olmalıdır.

B- TEZLİ YÜKSEK LİSANS

 • Lisans mezunu olmak,
 • Lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük not sisteminde en az 2 olmalıdır,
 • Tezli yüksek lisans için ÜDS veya KPDS’ den en az 50 puan gereklidir. (Uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana muadil puan da geçerlidir.)
 • ALES (Herhangi bir puan türünden) en az ≥55 olmalıdır.


C-DOKTORA

 • Yüksek lisans mezunu olmak,
 • Yüksek lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 3 olmalı,
 • ÜDS veya KPDS’den en az 60 puan gereklidir. (Uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana muadil puan da geçerlidir.)
 • ALES (Herhangi bir puan türünden) en az ≥55 olmalıdır.

D-BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK LİSANS DOKTORA

 • Lisans mezunu olmak,
 • Lisans mezuniyet ortalaması 4’lük sistemde en az 3 olmalıdır,
 • ÜDS veya KPDS’ den en az 65 puan gereklidir. (Uluslararası geçerliği olan bir yabancı dil sınavından alınmış bu puana muadil puan da geçerlidir.)
 • ALES (Herhangi bir puan türünden) ≥70 olmalıdır.

DİĞER KOŞULLAR

HARÇ MİKTARLARI

İkinci Öğretimde (Tezsiz Y.L.-Özel Öğrencilik) kredi başına 150 TL ücret alınmaktadır. Protokol kapsamında öğrenci olanların ücretleri kurumları tarafından yatırılmaktadır. Ancak başarısız olunan dersin yeniden alınması sırasında ders ücreti öğrenci tarafından ödenmekte kurum tarafından bir ödeme yapılmamaktadır. Doktora ve Tezli Yüksek Lisans Programlarında bir yarıyıllık harç ücreti YÖK tarafından belirlenen harç miktarları doğrultusunda alınan kredi sayısından bağımsız olarak ödenmektedir.(Örneğin 2010-2011 Bahar yarıyılı için harç miktarı 154,80 TL dir.)

DERS İÇERİKLERİ

Derslerin kredilerine ve içeriklerine ilişkin bilgiler www.tasinmaz.fenbilimleri.ankara.edu.tr adresinde dersler başlığında yer almaktadır.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

Lisansüstü programlarda 8 dersten oluşan Bilimsel Hazırlık Programı uygulanmaktadır. (Bilimsel Hazırlık dersleri üçer krediden oluşmaktadır.) Ancak öğrencinin lisans eğitimi sırasında almış olduğu dersler göz önüne alınarak anabilim dalı akademik kurulu kararıyla bu 8 dersten bazılarından muaf olunabilmektedir. Bilimsel Hazırlık Programının en geç iki yarıyılda tamamlanması gerekmektedir.


MEZUNİYET ŞARTLARI

Lisansüstü eğitim programlarından mezun olmak süresi alınan kredi miktarlarına göre değişmektedir. Ancak maksimum süreler tezli yüksek lisans için 4 yarıyıl, tezsiz yüksek lisans için 6 yarıyıldır. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlayabilmek için bilimsel hazırlık hariç en az 30 kredi, tezli yüksek lisans programını tamamlayabilmek için bilimsel hazırlık hariç en az 21 kredi, doktora programını tamamlayabilmek için bilimsel hazırlık hariç en az 21 kredi ve bütünleştirilmiş yüksek lisans programını tamamlayabilmek için en az 42 kredilik ders almak gerekmektedir.

EĞİTİM-ÖĞRETİM

DERS EKLEME VE BIRAKMA

Akademik takvimde belirlenen süre içerisinde ders değişikliği, ders ekleme ve ders bırakma, anabilim dalı başkanının onayı ile yapılmaktadır.

LİSANSÜSTÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Bir lisansüstü dersin kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır.

Lisansüstü ders, uygulama ve diğer öğrenim etkinliklerinin değerlendirmesinde uluslararası kredilendirme sistemleri içinden senatonun belirlediği ilkeler doğrultusunda enstitü yönetim kurulu tarafından uygulanır.

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için teorik derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Anabilim dalı akademik kurulu kararı ile ara sınav başarı koşulu da aranabilir.


DERSLERDE BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Lisansüstü derslerin yarıyıl sonu sınavları, sınavı yapan öğretim üyesi veya üyeleri tarafından 4 üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavında başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin 4 üzerinden en az 2.0 doktora öğrencilerinin ise en az 2.5 almaları gerekir.

PuanHarf NotuKatsayı
90-100AA4.0
85-89BA3.5
80-84BB3.0
75-79CB2.5
70-74CC2.0
65-69DC1.5
60-64DD1.0
50-59FD0.5
49 ve aşağısıFF0b) Ayrıca, aşağıda belirtilen harf notlarından;

1) FF1: Sınava girme hakkı olduğu hâlde sınava girmedi, başarısız,
2) FF2: Derse girmedi veya devam koşulunu yerine getirmedi, başarısız,
3) G: Geçer (Kredisiz derslerden başarılı),
4) K: Kalır (Kredisiz derslerden başarısız),
5) E: Eksik,

AKADEMİK BAŞARI NOT ORTALAMALARI

Öğrencilerin akademik başarı not ortalamaları, her yarıyıl sonunda enstitüler tarafından hesaplanarak belirlenir.

Bu hesaplama sonucunda, öğrencinin yarıyıl akademik başarı not ortalaması ve genel akademik başarı not ortalaması olmak üzere iki ortalama elde edilir.

Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, dersin kredisi ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunur. Öğrencinin bir yarıyılda aldığı tüm derslerin ağırlıklı puanlarının toplamı tüm derslerin kredi toplamına bölünerek yarıyıl akademik başarı not ortalaması hesaplanır. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki basamak yürütülür ve yuvarlanır.

Genel akademik başarı not ortalaması ise, yarıyıl akademik başarı not ortalamasının hesaplanmasındaki yol izlenerek, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel akademik başarı not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrenci durum belgesine geçirilir. Bütün yarıyılların ortalaması olan genel akademik başarı not ortalaması 3,75’in üstünde olan öğrenciler üstün başarılı sayılır.

ÖĞRENCİLİK VEYA SINAV HAKKINI SAKLI TUTMA

Kayıt, devam, uygulama ve sınav gibi yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getiremeyen öğrencinin hakları, başvurusu üzerine Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenler çerçevesinde değerlendirilerek, enstitü yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur.

Öğrencilerin öğrencilik hakları ard arda ya da aralıklı olmak üzere yüksek lisans süresi içinde en çok iki yarıyıl, doktora süresi içinde en çok dört yarıyıl saklı tutabilir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Öğrenciler, derslerin sınav sonuçları açıklandıktan sonraki en geç iki hafta içinde ilgili enstitü müdürlüklerine yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Enstitü yönetim kurulunca gerektiğinde dersin sorumlu öğretim elemanı/elemanlarının görüşü alınarak sınav kağıtlarında ve sınav not çizelgelerinde maddi bir hata belirlenirse düzeltilir. Maddi hata ilgili öğrenciye de gösterilerek en geç on beş gün içinde duyurulur.

KAYIT SİLME

Aşağıdaki durumlarda enstitü yönetim kurulu kararıyla öğrencinin kaydı silinir:

İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel akademik başarı not ortalamasının 2.00'den az olması,

Enstitü anabilim dalı başkanlıkları tarafından bilimsel hazırlıkta alınması istenilen derslerin bir takvim yılında; alması gereken en az kredili ders yükünün tezli yüksek lisans programında dört, tezsiz yüksek lisans programında altı, ikinci öğretimde tezsiz yüksek lisans programında sekiz ve yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında dört, lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında altı yarıyılda tamamlanamaması,

Bu Yönetmelikte belirtilen süre içerisinde seminerin başarıyla tamamlanamaması,

Koşullarını yerine getirdiği hâlde; yüksek lisans derecesi ve hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl eğitim veren fakültelerin diploması ile kabul edilen doktora programında, beşinci yarıyıl ya da dört yıllık lisans derecesi ile kabul edilen doktora programında yedinci yarıyıl sonuna kadar yeterlik sınavına hiç girilmemesi,

Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olunması,

Doktora programında tez önerisinin ikinci kez reddedilmesi,

Uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alınması,

Tez izleme komitesinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alınması ve bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre başarısız notu verilmesi,

Jüri tarafından tezin veya düzeltilmiş tezin reddedilmesi,

Tezsiz yüksek lisans programlarında dönem projesinde iki kez başarısız olunması,

Bu Yönetmelikte belirlenen azami programı tamamlama süresi içinde tez sınavına girilmemesi,

Tez için düzeltme kararı verilen hallerde, verilen süre içinde tez sınavına girilmemesi,

Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan ikinci öğretimde kayıt yenileme işleminin süresinde yerine getirilmemesi.

Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işleminin art arda veya aralıklı olarak iki defa yerine getirilmemesi.