Sanayi Sitelerinin Taşınmasına Kredi Desteği

1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre yerleşim alanları içinde kalmış sanayi sitelerinin taşınması için sanayi sitesi yapı kooperatifleri, il özel idareleri ve belediyelerce yapılacak sanayi sitelerinin taşınması, idari ve sosyal tesis binaları, arsa bedelleri, altyapı ve üstyapı yatırımlarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi ile desteklenmesi düzenlenmiştir.

Söz konusu kredinin kullanım esasları, 15 Mart 2019 tarihli ve 30715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelikle belirlendi.

Kredi desteğinden büyükşehir belediyeleri dâhil bütün belediyelerimiz yararlanabilecektir.

Yönetmeliğe göre kredi desteği sağlanacak gelişim projelerinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1- Sanayi sitesi gelişim alanında yer alacak hak sahiplerinin, işyeri inşaatlarının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesinin alınmasından itibaren en geç 6 ay içerisinde tahliye edileceğine dair ilgili idareye noter onaylı tahliye taahhütnamesi vermiş olmaları,

2- Sanayi sitesi dönüşüm alanının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli alan veya 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’üncü maddesi uyarınca dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş olması gerekmektedir.

Ancak planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınması durumunda 2’nci maddedeki koşul aranmamaktadır.

Kredi kullanımı, ihaleler, işyerlerinin satış veya devri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve diğer hususlar ilgili Yönetmelik’te açıklanmaktadır.

 

 

Resmi Gazete

Sanayi Sitelerinin Taşınmasına Kredi Desteği