Sözleşmelerin Devir veya Tasfiyesi

7161 sayılı Kanun’la 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na eklenen madde ile ihalesi 31/08/2018 tarihinden önce yapılan ve maddenin yürürlüğe girdiği 18/01/2018 tarihi itibariyle devam eden ihale sözleşmelerinin, imalat girdi fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle tasfiyesi veya devri öngörülmektedir.

Bu düzenlemenin işletilebilmesi için yüklenicinin 18/01/2018 tarihinden itibaren 60 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü ve idarenin onayı gerekmektedir.

Sözleşmesi bu düzenlemeye istinaden feshedilen veya devredilen yüklenici, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirleri alacak ve o tarihe kadar gerçekleştirdiği imalat dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Bu düzenleme kapsamında imzalanacak fesih veya devir sözleşmeleri damga vergisinden muaf tutulmuştur.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri

GEÇİCİ MADDE 4- 31/8/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartlar, devir tarihi itibariyle aranacak olup devirden veya fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde ortaklar arasında devir veya hisse devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. Bu fıkra kapsamında devredilen sözleşmeler ile bu fıkra kapsamına girmekle birlikte devredilmeyen sözleşmelerde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak başvurması kaydıyla süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara tabi olunmaksızın Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak idare tarafından süre uzatılabilir.

Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz.

7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

(R.G. 18.01.2018 tarih ve 30659 sayılı)

Sözleşmelerin Devir veya Tasfiyesi