Belediye Taşeron İşçilerine Şirketlerde Kadro

Kamuda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları çerçevesinde istihdam edilen işçilere kadro verilmesine ilişkin 696 sayılı KHK ile yapılan düzenleme, 24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Yaklaşık iki yıldır gündemde olan ve kamuoyunda taşeron işçi olarak bilinen personelin kadroya alınmasını öngören bu düzenleme ile merkezi idare kapsamındaki kurumlarda çalışanların bu kurumların sürekli işçi kadrolarına, mahalli idarelerde çalışanların ise bu idarelerin şirketlerinin işçi kadrolarına geçirilmesi öngörülmektedir.

 

Mahalli idareler açısından söz konusu düzenlemeden; belediye ve bağlı idareleri, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde çalışmakta olanlar yararlanacaktır.

 

Düzenlemeye göre; mahalli idarelerin kapsama dâhil taşeron personelinden 12/01/2018 tarihine kadar (bu tarih hariç) başvuranlardan KHK’da aranan şartları taşıyanlar, yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınav sonucunda başarılı olunması halinde 02/04/2018 tarihine kadar mevcut veya kurulacak şirketlerin işçi kadrolarına geçirileceklerdir.